Програму курсу  розроблено відповіднодо навчального плану іспеціальностей "Музичне мистецтво" та "Хореографія" із другою спеціальністю “Художня культура” для студентів ІІІ курсу.

Вона узагальнює та висвітлює світовий культуриний процес від зародження суспільства до нашого часу і складена з урахуванням нових досягнень в галузі літературознавства, мистецтвознавства та музикознавства.

У курсі комплексно та синхронно розглядається історія вітчизняної і зарубіжної культури у динаміці взаємовідношень видів мистецтва.

Цілісна картина історичних змін світогляду людини втілюється у різних формах духовної творчості – філософії, архітектурі, живопису, музиці, літературі, драматургії. Відповідно до нових уявлень про світ формується естетичні ідеали, на які спирається мистецтво кожнохї епохи.

Завдання курсу - розкрити студентам ідейно-художній світ мистецтва, допомогти їм осягнути і оцінити морально-етичні ідеали видатних діячів світового мистецтва, зрозуміти основні закономірності розвитку та зміни напрямків і стилів світової культури, підготвуватись до вивчення методики викладання художньої культури.

Навчальний план

Теорія та історія художньої культури

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

Культура і мистецтво

Кількість кредитів –ЄКТС –

8

Методи навчання :

Мультимедійні лекції, проекти

Спеціальність

Музичне мистецтво.

 Художня культура

Загальна кількість години

240

 

Денна

 

Освітній рівень

бакалавр

Лекції

 

70

 

Статус дисципліни

нормативна

Рік вивчення за навчальним планом

3

Семінарських

11

Форми контролю:

3 модульні роботи,

тести

Самостійна робота

159

 

Семестр – 5-6

 

 

 

 

 Дидактична карта дисципліни

Теорія та історія художньої культури

5 семестр

 

Тиждень

Теми, що розглядаються на

Форма контролю

Бал

Лекціях 40

Семінарах 11

Самостійно з перевіркою  

 1.  

Художня культура як складова духовної та естетичної

 

 

 

 

 1.  

Художня культура первісного ладу   

 

 

Тест1

5

 1.  

Художня культура давніх цивілізацій. Трипілля. Єгипет

 

Художня культура країн Далекого Сходу Індія Китай

Тест2

5

 1.  

 

Художня культура давніх цивілізацій .

 

 

 

 1.  

Художня культура античності Давня Греція

 

 1. Особливості художньої культури Месопотамії.
 2. Художні традиції в архітектурі, скульптурному портреті, літературі та театрі Давнього Риму

Тест3

5

 1.  

 

Порівняльна характеристика художньої культури Стародавньої Греції та Риму

 1.  

 

 

 1.  

Художня культура Середньовіччя Художня культура Візантії

 

 1. .

 

Тест4

5

 1.  

Художня культура Київської Русі

 

Основні рису художньої мови в архітектурі, образотворчому мистецтві, іконописі мініатюрі Київської Русі

Тест5

 

 1.  

Художній образ західного Середньовіччя. Романський та готичний стилі

 

Лицарська література, бюргерська і народна художня культура. Музичне, театральне мистецтво.

Тест6

 

 1.  

 

 

 

Модульна робота

30

 1.  

Художня культура епохи Відродження Проторенесанс і Раннє Відродження

 

 

Тест7

5

 1.  

Високе Відродження

 

 

 

 

 1.  

 

Італійське відродження

 

 

 

 1.  

Північне Відродження

 

 

 

 

 1.  

 

Порівняльна характеристика Італіського та Північного відродження

 

Тест8

5

 1.  

Художня культура України епохи Відродження

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

Модульна робота

30

 

 

 

 

Залік

 

 

 


6 семестр

 

Тиждень

Теми, що розглядаються на

Форма контролю

Бал

Лекціях 30г

Семінарах

Самостійно з перевіркою

 1.  

Особливості національних шкіл 17 ст. Бароко.

Л.Берніні .

 

П.П.Рубенс,

Рембрандт ван Рейн,

А.Вівальді, 

Й.Бах,  Гендель

 

 

 

 1.  

Просвітництво. Франц.

енциклопедисти

Особливості епохи в країнах Європи  

 

Творчість

Фрагонара , Буше, Ватто, Бомарше, Новерра, Гейнсборо, Хоггарта, Р.Бернс

Тест 1

4

 1.  

 

Перевірка самостійної роботи

 

Тест 2

4

 1.  

Українське бароко.

 Й. Г.Пінзель,

А. Ведель.

 

Підготовка проектів

 

 

 1.  

Класицизм

 

 

 

 

 1.  

 

Проекти

 

 Проекти

10

 1.  

Художня культура ХІХ ст..

Естетика романтизму

 

Балет епохи романтизму. Творчість  Делакруа, Жеріко, Гойя ,Гете, Шиллер, В.Скотт, Байрон, Гейне.Блейк

 

 

 1.  

 Романтична спрямованість українського мистецтва

 

Підготовка проектів за обраними темами

Тест3

4

 1.  

 

 .

 

 

Модульна робота

60

 1.  

Імпресіонізм у живописі, музиці, літературі

 

Е.Мане, К.Моне, О.Ренуар,

 

 

 1.  

Модернізм в Європі Архітектура . А.Гауді.

Символісти

 

 

Тест 4

4

 1.  

Українська художня культура кінця 19 ст..

Письменництво. Народний аматорський театр.

 

Творчість Т.Г.Шевченка І.Нечуя-Левицького, М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого, М.Старицького, І.Франка, Лесі Українки, М.Коцюбинського.

Театральні трупи П.Саксаганського, театр М.Садовського, А.Бучми, Л.Курбаса.   

 

Громадська, педагогічна та композиторська діяльність М.Лисенка (1842-1912), М.Леонтовича, К.Стеценка, Я.Степового,

А.Вахнянина.

 

 

 1.  

Поширення в Україні загальноєвропейського стилю модерн в архітектурі. Львівський модерн. Скульптори.

Товариство художників.

 

 

Творчість скульпторів П.Вітковича, М.Мікешина, М.Парашука,М.Гаврилка.

Утворення товариства художників. Творчість М.Пимоненка, М.Мурашка, П.Нілуса, С.Костенка, М.Скадовського

Тест5

4

 1.  

Художня культура ХХст часу Формування сучасних національних художніх культур

 

 

 

 

 1.  

Художня культура постмодерну

 

 

Проект

10

 

 

 

 

Екзамен

 

Критерії оцінювання для ТІХК

для 6 семестру

№з/п

Вид діяльності

Кількість балів за дидактичну одиницю

Кількість видів робіт

Загальна кількість

балів

1

Виконання тестових робіт

4

5

20

3

Виконання творчих проектів

10

2

20

2

Виконання Модульних робіт

60

1

60

Загальна кількість балів

100

Іспит

100

Оцінка за курс (середній бал)

100

Укладач викладач Полатайко О.М.Укладачі Болгарський А.Г., Гадалова І.М.


Укладач кандидат педагогічних наук, ст. викладач Хоружа О.В.

Укладач доцент Шух М.А.


Укладач: Тоцька Л.О. канд.пед.наук