Програму курсу  розроблено відповідно до навчального плану спеціальностей "Музичне мистецтво" та "Хореографія"для студентів ІІІ курсу із другою спеціальністю “Художня культура” 

Курс узагальнює та висвітлює світовий культуриний процес від зародження суспільства до нашого часу і складена з урахуванням нових досягнень в галузі літературознавства, мистецтвознавства та музикознавства.

У курсі комплексно та синхронно розглядається історія вітчизняної і зарубіжної культури у динаміці взаємовідношень видів мистецтва.

Цілісна картина історичних змін світогляду людини втілюється у різних формах духовної творчості – філософії, архітектурі, живопису, музиці, літературі, драматургії. Відповідно до нових уявлень про світ формується естетичні ідеали, на які спирається мистецтво кожнохї епохи.

Завдання курсу - розкрити студентам ідейно-художній світ мистецтва, допомогти їм осягнути і оцінити морально-етичні ідеали видатних діячів світового мистецтва, зрозуміти основні закономірності розвитку та зміни напрямків і стилів світової культури, підготуватись до вивчення методики викладання художньої культури.

Укладач викладач Полатайко О.М.Укладачі Болгарський А.Г., Гадалова І.М.


Укладач кандидат педагогічних наук, ст. викладач Хоружа О.В.

Укладач доцент Шух М.А.


Укладач: Тоцька Л.О. канд.пед.наук