Метою викладання навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є формувати у студентів четвертого курсу іншомовну комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції на відповідних рівнях: аудіювання С1.2; говоріння: діалогічне мовлення – С1.2;монологічне мовлення – С2.1; читання – С2; письмо – С1.2.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є:

- формувати англомовну комунікативну компетенцію для досягнення рівня С1-С2 у відповідних видах мовленнєвої діяльності;

- формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими компетенціями;

- формувати у студентів адекватну самооцінку власної іншомовної діяльності;

- формувати у студентів професійну компетенцію шляхом залучення до виконання професійно орієнтованих завдань;

- формувати позитивне ставлення до оволодіння мовою і культурою англомовного світу;

- формування вмінь міжособистісного спілкування, необхідних у навчальному середовищі та за його межами;

 - удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;

- користуватися англійською мовою на відповідному рівні у професійних, наукових та інших цілях;

- використовувати соціокультурні знання в іншомовній комунікації;

- розвивати у студентів здатність до самооцінки.

 

Метою курсу “Практика усного та писемного мовлення англійської мови” є вдосконалення усних та писемних мовленнєвих навичок та вмінь студентів.

Завдання курсу:

-         методичні: розвиток навичок та вмінь творчо оволодіти усним та писемним мовленням у різних комунікативних сферах та ситуаціях спілкування;

-         пізнавальні:використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; подальше розширення словникового запасу студентів та інтенсивна активізація лексичних одиниць, що було надбано на попередніх етапах навчання;

-         практичні: практичне застосування набутих філологічних знань;використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; розвиток навичок реферування.

Мета навчальної дисципліни “Актуальні тенденції словникового розвитку” полягає в формуванні у студентів, що навчаються в магістратурі професійного лінгвістичного світогляду, зокрема осмислення актуальних тенденцій словникового розвитку як явища навколишньої дійсності, як навчальної дисципліни і як сфери професійної діяльності; засвоєння лінгвістичної термінології, осмислення сучасних лінгвістичних концепцій, інструментарію і методів аналізу мовних фактів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія іноземної мови»  є формування цілісного уявлення про процеси розвитку й становлення англійської національної мови від найдавніших часів і до наших днів.

Мета: ознайомлення слухачів курсу з сукупністю питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов; розвиток навичок та вмінь письмового перекладу з української мови на англійську мову текстів різної тематики.

Практичний курс перекладу з англійської мови на українську є невід’ємною частиною філологічної підготовки студентів Інституту іноземної філології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Метою курсу є формування іншомовної комунікативної, лінгвістичної і соціокультурнї компетенції на відповідних рівнях: аудіювання – С1.1; говоріння: діалогічне мовлення – С1.1, монологічне мовлення – С1.2; читання – С1.2; письмо – С1.1. Студент  повинен у всіх видах мовленнєвої діяльності досягнути рівня “компетентного користувача” іноземною мовою (С1) – це рівень визначений Комітетом з питань освіти при Раді Європи, набувати специфічної перекладацької компетенції.

 Метою курсу “Практика усного та писемного мовлення англійської мови” є вдосконалення усних та писемних мовленнєвих навичок та вмінь студентів.

Завдання курсу:

-         методичні: розвиток навичок та вмінь творчо оволодіти усним та писемним мовленням у різних комунікативних сферах та ситуаціях спілкування;

-         пізнавальні:використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; подальше розширення словникового запасу студентів та інтенсивна активізація лексичних одиниць, що було надбано на попередніх етапах навчання;

-         практичні: практичне застосування набутих філологічних знань;використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; розвиток навичок реферування.

Основні компетенції студентів ІV курсу реалізується в такий засіб: 

-       здатність та готовність студента здійснювати текстову діяльність мовою, що вивчається;

-         здатність до адекватної взаємодії з представниками інших культур та соціумів;

-         розкриття індивідуального потенціалу студента реалізується в ході його спеціалізації засобами мови.

      Метою курсу “Практика усного та писемного мовлення англійської мови” є вдосконалення усних та писемних мовленнєвих навичок та вмінь, які були сформовані впродовж I-IV курсів.

Завдання курсу:

-         методичні: розвиток навичок та вмінь творчо оволодіти усним та писемним мовленням у різних комунікативних сферах та ситуаціях спілкування;

-         пізнавальні:використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; подальше розширення словникового запасу студентів та інтенсивна активізація лексичних одиниць, що було надбано на попередніх етапах навчання;

-         практичні: практичне застосування набутих філологічних знань; використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; розвиток навичок реферування.

Основні компетенції студентів V курсу реалізується в такий засіб: 

-       здатність та готовність студента здійснювати текстову діяльність мовою, що вивчається;

-         здатність до адекватної взаємодії з представниками інших культур та соціумів;

-         розкриття індивідуального потенціалу студента реалізується в ході його спеціалізації засобами мови.

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Стилістика англійської мови” є навчити студентів робити глибокий стилістичний аналіз англомовних текстів з метою коректного перекладу письмової документації та усного перекладу.

Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретична граматика англійської мови” є формування цілісного уявлення про основи граматичного ладу англійської мови, найважливіші напрямки та методи його дослідження у світлі основних принципів сучасного системного мовознавства.

Мета: ознайомлення слухачів курсу з сукупністю питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов; розвиток навичок та вмінь перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську текстів різної тематики в усній та письмовій формі.

Мета навчальної дисципліни є вивчення, порівняння та співвіднесення мовних одиниць, засобів їх поєднання і функціонування в словосполученні чи реченні.