Метою викладання курсу “Етичні і психологічні аспекти перекладу” є забезпечення професійної поведінки перекладача/тлумача, озброєння студентів системою знань поведінки та правил етичного коду перекладачів, а також сформування базових уявлень про психолінгвістику, знайомство з новітніми досягненнями в області психолінгвістичних досліджень, ознайомлення студентів з теоретичними доробками в області психолінгвістики та теорії комунікації, систематичний виклад основних психологічних проблем перекладу, засвоєння студентами основних понять та термінології. Курс має на меті ознайомлення студентів із специфікою морально-етичних правил поведінки перекладача в моделюючих ситуаціях, навчання майбутнього перекладача визначати коло проблем психологічного характеру, що виникають в процесі перекладу, та усувати їх.  

Метою курсу є формування мовленнєвої компетенції з англійської мови, що передбачає розвиток комунікативних, аудитивних, писемних та професійних навичок майбутніх перекладачів та тлумачів

Курс практика усного та писемного мовлення  передбачає забезпечення основ професійної підготовки перекладача і тлумача, озброєння студентів системою загально-теоретичних знань і практичних умінь. Завдання курсу полягають в розвитку комунікативних, аудитивних та писемних навичок з англійської мови.

Практичний курс англійської мови передбачає розвиток комунікативних, аудитивних та писемних навичок з англійської мови у майбутніх студентів-перекладачів. Метою викладання є забезпечення основи професійної підготовки перекладача і тлумача

Курс Практичної англійської мови передбачає розвиток аудитивних, комунікативних, писемних навичок та є основою професійної підготовки перекладача и тлумача.

Курс письмового перекладу з української мови на іноземну мову покликаний навчити студентів лексичних, граматичних, стилістичних особливостей письмового перкладу з української мови на іноземну. Курс знайомить студента із найрізноманітнішими поняттями лінгвістики (трансформація, національно-маркована лексика та ін.), допомагає долати такі труднощі як граматичний та лексичний буквалізм і т.д.