Курс  «Практична граматика іноземної мови» розроблений на основі діючого навчального плану і передбачає вивчення практичної граматики як систематичного курсу. Він розрахований на студентів, які володіють французькою мовою в об’ємі програми середньої школи і тих, хто починає вивчати мову у вищому навчальному закладі.
При викладанні практичного курсу граматики необхідно враховувати конкретний навчальний матеріал, що вивчається з практики мови та фонетики. Викладання граматики проводиться в плані порівняння французької мови з рідною. Особлива увага звертається на ті граматичні явища, які відсутні в рідній мові (вживання артикля, узгодження часів дієслова тощо). Контроль засвоєння матеріалу, умінь та навичок студентів здійснюється за допомогою поточних контрольних робіт, тестів, модульних контрольних робіт, диктантів тощо.

Мета курсу:

-         ознайомлення студентів з граматичними нормами сучасної французької мови;

-         формування рецептивних та репродуктивних граматичних навичок, володіння правилами утворення і вживання граматичних структур;

-         формування у студентів професійно-педагогічних навичок, які будуть використані ними у подальшій практичній діяльності.

Завдання вивчення курсу:

- надання  знань про  суть граматичних явищ іноземної мови на базі розширення системи понять у рідній мові; формування граматичних навичок, необхідних для функціонування рецептивних (читання та аудіювання) та репродуктивних (говоріння та письмо) видів мовленнєвої діяльності.

-  закріплення граматичних навичок і систематизація теоретичних знань про граматичну стркутуру мови що вивчається;  підготовка студентів до подальшої практичної діяльності.

 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів таких знань:

-         знання про суть граматичних явищ французької мови на базі розширення системи понять у рідній мові;

-         знання про основні граматичні структури, їх форми, значення та вживання;

-         знання морфологічної системи французької мови (система частин мови);

-         знання основ синтаксису французької мови: поняття про члени речення, порядок слів в реченнях різних комунікативних типів;

-         знання основних правил пунктуації французької мови;

-         знання основної термінології граматики французької мови.

Курс спрямований на засвоєння студентами першого курсу мінімуму теоретичної інформації із загальної фонетики і практичної фонетики німецької мови.
Курс історії німецької мови вивчає становлення сучасної німецької мови на трьох етапах історичного розвитку, які супроводжувалися змінами на різних рівнях мовної структури.

 

даний курс розрахований для студентів 5 курсу (магістри, спеціалісти), які вивчають словниковий склад іспанської мови
даний курс розрахований для студентів 5 курсу (магістри, спеціалісти)
Практика усного мовлення
французька мова - профільний предмет
навчальний та робочій матеріал для студентів І курсу Інституту іноземної філології
Курс призначений для студентів 3-го курсу Інституту іноземної філології, що вивчають німецьку мову як другу іноземну

Мета курсу «Німецької мови» полягає в удосконаленні та поглибленні лінгвістичної, комунікативної, лінгвокраїнознавчої та лінгвометодичної компетенцій студентів. При підготовці магістра кожен з видів компетенцій набуває подальшого розвитку; комунікативна компетенція стає чітко професійно орієнтованою; лінгвістична – доповнюється знанням характерних рис професійного мовлення, складних мовних явищ, нових досягнень лінгвістики; лінгвометодична – пов’язана з оволодінням студентами професійно-методичними  знаннями,необхідними для успішної роботи в різних типах вищих навчальних закладів тощо.