Мета теоретичного курсу граматики полягає в систематизації та поглибленні знань студентів про граматичну систему сучасної французької мови та формуванню у них знань про закономірності функціонування граматичних підсистем мови у взаємодії з іншими підсистемами, про співвідношення граматики та інших підсистем мови.

Курс  «Практична граматика іноземної мови» розроблений на основі діючого навчального плану і передбачає вивчення практичної граматики як систематичного курсу. Він розрахований на студентів, які володіють французькою мовою в об’ємі програми середньої школи і тих, хто починає вивчати мову у вищому навчальному закладі.
При викладанні практичного курсу граматики необхідно враховувати конкретний навчальний матеріал, що вивчається з практики мови та фонетики. Викладання граматики проводиться в плані порівняння французької мови з рідною. Особлива увага звертається на ті граматичні явища, які відсутні в рідній мові (вживання артикля, узгодження часів дієслова тощо). Контроль засвоєння матеріалу, умінь та навичок студентів здійснюється за допомогою поточних контрольних робіт, тестів, модульних контрольних робіт, диктантів тощо.

Мета курсу:

-         ознайомлення студентів з граматичними нормами сучасної французької мови;

-         формування рецептивних та репродуктивних граматичних навичок, володіння правилами утворення і вживання граматичних структур;

-         формування у студентів професійно-педагогічних навичок, які будуть використані ними у подальшій практичній діяльності.

Завдання вивчення курсу:

- надання  знань про  суть граматичних явищ іноземної мови на базі розширення системи понять у рідній мові; формування граматичних навичок, необхідних для функціонування рецептивних (читання та аудіювання) та репродуктивних (говоріння та письмо) видів мовленнєвої діяльності.

-  закріплення граматичних навичок і систематизація теоретичних знань про граматичну стркутуру мови що вивчається;  підготовка студентів до подальшої практичної діяльності.

 

Вивчення курсу передбачає формування у студентів таких знань:

-         знання про суть граматичних явищ французької мови на базі розширення системи понять у рідній мові;

-         знання про основні граматичні структури, їх форми, значення та вживання;

-         знання морфологічної системи французької мови (система частин мови);

-         знання основ синтаксису французької мови: поняття про члени речення, порядок слів в реченнях різних комунікативних типів;

-         знання основних правил пунктуації французької мови;

-         знання основної термінології граматики французької мови.