Допомогти з Search courses

Курс зарубіжної літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. знайомить студентів з провідними тенденціями в літературі й мистецтві на межі століть, що позначилася зміною культурних парадигм і кризовою переоцінкою гуманістичних цінностей. Нове, модерне мислення й світовідчуття викликало до життя нові художні стратегії, реалізовані як у межах художніх течій та жанрово-стильових тенденцій (імпресіонізм, натуралізм, символізм, футуризм, "нова драма"), так і в індивідуальній творчості митців доби.

 дисципліна "Актуальні проблеми світового літературного процесу" для 1-го курсу магістрів заочної форми навчання.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1. Мета викладання навчальної дисципліни “Історія зарубіжної літератури (античність)”: залучити студентів до найвищих досягнень античної літератури та культури, сформувати систему знань з історії античної літератури, надати студентам уявлення про її художню своєрідність, умови виникнення та розвитку, значення для історії світової літератури. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні тенденції світового літературного процесу» є розкриття основних особливостей, концептуальних, типологічних і специфічних тенденцій літератури межі ХХ-ХХІ століть; визначення закономірностей існування і специфіки розвитку художньо-естетичних явищ, притаманних цій епосі, та їхньої взаємодії у процесі поглибленого аналізу світоглядних основ творчості видатних представників літератури зазначеного періоду і всебічного вивчення поетики художніх творів, що їм належать.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Література країн, мова яких вивчається» є урозуміння специфіки розвитку окремих європейських національних літератур; усвідомлення культурно-історичних, філософських і художньо-естетичних зв’язків цих літератур з попередніми етапами розвитку західноєвропейської та американської літератури; формування вмінь та навичок аналізу художніх творів представників цих літератур з урахуванням сучасних методологічних теорій, а також цілісного бачення місця конкретного письменника в загальному культурно-художньому процесі та його ролі у продовженні та трансформації традицій європейських літератур; усвідомлення кола основних конфліктів, концепцій та художніх образів, які увійшли в скарбницю сучасної американської та західноєвропейської літератури; формування вміння і навичок креативного та обґрунтованого аналізу художніх явищ та самостійної інтерпретації творів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні тенденції та особливості розвитку літератур зазначеного періоду, їх провідні літературні роди, жанри та жанрові різновиди, постаті поетів і письменників та їхні твори; головні літературознавчі терміни.

вміти:

працювати з науковою та методичною літературою; творчо та критично аналізувати твори письменників, визначати їхні особливості в загальному контексті розвитку західноєвропейської літератури; вести читацький щоденник; самостійно аналізувати неоднозначні та дискусійні питання; характеризувати концепцію та найважливіші особливості поетики художнього твору; обґрунтовувати власну оцінку прочитаних творів.

Курс зорієнтований на розширення культурного світогляду майбутніх педагогів-філологів, інтеграцію літературної освіти до різних видів мистецтва, зокрема театру, музики, живопису, скульптури, архітектури тощо, формування естетичного смаку, досвіду інтерпретації та аналізу традиційних та новітніх витворів мистецтва, підвищення загальної медіакультури, формування культурологічної компетенції в цілому.

          

Дисципліна за вибором "Поетика літератури" для студентів спеціальностей 035.Філологія і 014.Середня освіта передбачає два рівні вивчення:

для студентів- бакалаврів: 1-й (початковий) - "ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ". Предмет вивчення - художня організація твору, літературні засоби і прийоми виразності.

Курс присвячено основним етапам розвитку літератур  Близького та Далекого Сходу - від міфів, епосів та священних книг до жанрів класичної літератури Середньовіччя та Нового часу. Буде, насамперед,  розглянуто особливості поетики, композиції та художніх засобів східних творів.   

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із визначними творами світової літератури другої половини ХХ століття, які здобули всесвітнє визнання завдяки своїй художній своєрідності, унікальності і новаторству, а також завдяки проблематизації і осмисленню духовного життя суспільства і насамперед індивіда Заходу в цей період. 

Курс знайомить студентів із особливостями світового літературного процесу 19 ст., провідними літературно-художніми напрями, жанрово-стильовими особливостями розвитку літературного процесу.

Курс присвячено актуальним проблемам взаємодії літератури з кіномистецтвом. Розглянуто взаємовпливи поетики кінематографу та літератури, синтетичні жанри (кіносценарій, екранізація літературного твору), літературно-кінематографічний діалог у окремих течіях мистецтва ХХ ст. (експресіонізмі, сюрреалізмі), феномен "поетичного кінематографу".

Дисципліна за вибором "Поетика літератури" (2-й поглиблений рівень) - 

"ПОЕТИКА ХУДОЖНІХ СИСТЕМ" для студентів-магістрів  спеціальностей 035.Філологія і 014.Середня освіта. Предмет вивчення - художні особливості бароко, класицизму,  романтизму, реалізму, модернізму, постмодернізму тощо у різних видах мистецтва: літературі, живопису, архитектурі, музиці

                        

3ан, 3фін, 2рос

 

Курс присвячений одному з найважливіших періодів становлення та розвитку західноєвропейської літератури, літературі доби Античності та Середньовіччя. Він має ознайомити студентів з провідними постаттями та видатними художніми творами цих періодів, різноманіттям жанрів та основними тенденціями розвитку літератури зазначених періодів.