дисципліна "Актуальні проблеми світового літературного процесу" для 1-го курсу магістрів заочної форми навчання.

          

Дисципліна за вибором "Поетика літератури" для студентів спеціальностей 035.Філологія і 014.Середня освіта передбачає два рівні вивчення:

для студентів- бакалаврів: 1-й (початковий) - "ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ". Предмет вивчення - художня організація твору, літературні засоби і прийоми виразності.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1. Мета викладання навчальної дисципліни “Історія зарубіжної літератури (античність)”: залучити студентів до найвищих досягнень античної літератури та культури, сформувати систему знань з історії античної літератури, надати студентам уявлення про її художню своєрідність, умови виникнення та розвитку, значення для історії світової літератури. 

Курс присвячений одному з найважливіших періодів становлення та розвитку західноєвропейської літератури, літературі доби Античності та Середньовіччя. Він має ознайомити студентів з провідними постаттями та видатними художніми творами цих періодів, різноманіттям жанрів та основними тенденціями розвитку літератури зазначених періодів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні тенденції світового літературного процесу» є розкриття основних особливостей, концептуальних, типологічних і специфічних тенденцій літератури межі ХХ-ХХІ століть; визначення закономірностей існування і специфіки розвитку художньо-естетичних явищ, притаманних цій епосі, та їхньої взаємодії у процесі поглибленого аналізу світоглядних основ творчості видатних представників літератури зазначеного періоду і всебічного вивчення поетики художніх творів, що їм належать.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Література країн, мова яких вивчається» є урозуміння специфіки розвитку окремих європейських національних літератур; усвідомлення культурно-історичних, філософських і художньо-естетичних зв’язків цих літератур з попередніми етапами розвитку західноєвропейської та американської літератури; формування вмінь та навичок аналізу художніх творів представників цих літератур з урахуванням сучасних методологічних теорій, а також цілісного бачення місця конкретного письменника в загальному культурно-художньому процесі та його ролі у продовженні та трансформації традицій європейських літератур; усвідомлення кола основних конфліктів, концепцій та художніх образів, які увійшли в скарбницю сучасної американської та західноєвропейської літератури; формування вміння і навичок креативного та обґрунтованого аналізу художніх явищ та самостійної інтерпретації творів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні тенденції та особливості розвитку літератур зазначеного періоду, їх провідні літературні роди, жанри та жанрові різновиди, постаті поетів і письменників та їхні твори; головні літературознавчі терміни.

вміти:

працювати з науковою та методичною літературою; творчо та критично аналізувати твори письменників, визначати їхні особливості в загальному контексті розвитку західноєвропейської літератури; вести читацький щоденник; самостійно аналізувати неоднозначні та дискусійні питання; характеризувати концепцію та найважливіші особливості поетики художнього твору; обґрунтовувати власну оцінку прочитаних творів.

Дисципліна за вибором "Поетика літератури" (2-й поглиблений рівень) - 

"ПОЕТИКА ХУДОЖНІХ СИСТЕМ" для студентів-магістрів  спеціальностей 035.Філологія і 014.Середня освіта. Предмет вивчення - художні особливості бароко, класицизму,  романтизму, реалізму, модернізму, постмодернізму тощо у різних видах мистецтва: літературі, живопису, архитектурі, музиці

                        

Курс теорії літератури спрямований на 

вивчення загальних питань функціонування художньої літератури