Мета навчальної дисципліни: розширення та поглиблення у магістрів знання з теорії та історії мовознавства, введення у проблематику сучасної лінгвістики.

Завдання курсу – ознайомити випускників з найважливішими історичними періодами, школами, напрямами мовознавчої науки, актуальними ідеями та проблемами сучасного мовознавства, озброїти їх необхідною сумою знань з історії мовознавства, що повинно позитивно вплинути на загальну лінгвістичну підготовку словесника, практику викладання мови у різних навчальних закладах.

Дисципліна “Історія лінгвістики” орієнтована на те, щоб сформувати у студентів магістратури необхідні компетенції: лінгвістичні, комунікативні, соціокультурні, етнокультурні, перекладацькі, професійні, пов’язані з конкретними знаннями, уміннями та навичками.

Студент повинен знати: основні етапи становлення і розвитку мовознавства, проблематику основних його напрямів; практично використовувати теоретичні знання, а саме: характеризувати мовознавство Давньої Індії, Давнього Китаю, античне та арабське мовознавство; визначати основні проблеми та представників мовознавства Середньовіччя та епохи Відродження; репрезентувати передвісників та основоположників порівняльно-історичного мовознавства, їх лінгвістичні погляди та метод дослідження; характеризувати основні напрями у мовознавстві другої половини ХІХ століття (натуралістичний, психологічний, молодограматизм); прояснити сутність та проблематику основних шкіл, структуралізму і генеративізму,  неогумбольдтіанства у різних проявах; охарактеризувати розвиток українського мовознавства; визначати особливості різноманітних напрямів сучасного мовознавства.

Опанувавши поданий матеріал, студенти повинні вміти: чітко характеризувати головні періоди історичного розвитку лінгвістики; розрізняти специфіку та проблеми різних напрямів мовознавства, їх представників та коло їхніх наукових інтересів; логічно та аргументовано викладати проблематику сучасних напрямів розвитку лінгвістики, давати визначення основних понять, характеризувати дослідження провідних учених певного напряму; синтезувати знання, отримані з попередніх теоретичних і практичних курсів, для характеристики та аналізу мовних явищ.

Метою викладання англійської мови як другої іноземної є підготовка вчителя нової генерації з чітко сформованою комунікативною компетенцією, яка дає змогу методично, педагогічно, філологічно грамотно застосовувати здобуті знання у професійній діяльності.

Метою курсу є висвітлення актуальних теоретичних питань науки про переклад, ознайомлення студентів із основними поняттями та етапами розвитку перекладознавства, а також із перекладацькими труднощами та способами їх подолання.