Цей курс розрахований на студентів І та ІІ курсів біологічних спеціальностей. Включає основні 2 блоки: Анатомія рослин (наука про рослинні тканини з основами цитології) та морфологія рослин (наука про органи рослин)Голубые холмы  

Для спеціальності "Географія-біологія" (3 курс) Іннституту природничо-географічної освіти та екології

Для 2 курсу спеціальності "Екологія" Інституту природничо-географічної освіти та екології

Для спеціальності "Біологія та практична психологія" Інституту природничо-географічної освіти та екології (для І курсу).

ККР для перевірки знань студентів спеціальності 6.040101 Хімія*

Для проведення ректорської контрольної роботи на 4 курсі спеціальності "Біологія, соціальна педагогіка."

Для першого курсу спеціальності "Географія-економіка", "Географія-психологія", "Географія - іноземна мова" Інституту природничо-географічної освіти та екології

ІІ курс спеціальність "Географія-біологія", "Географія-психологія" "Географія-іноземна мова"

Для ІІ курсу спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

тема контрольної роботи "Основи екологічної біоінтеграції" 4 курс (48 ЕКО) , спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища"


Основна увага приділяється вивченню законодавчих та урядових актів, нормативних і методично-інструктивних документів у сфері здійснення державної екологічної експертизи, а також процедурі проведення державної екологічної експертизи та складу і змісту матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

Вивчається основна терміногозія в галузі стандартизації, сетрифікації та метрології. Загальні принципи організації стандартизації та сертифікації, розробки та вміння, розробляти і працювати зі стандартами

Сучасний стан природного середовища, локальні екологічні кризи, які періодично виникають в різних районах світу і в Україні зокрема, визвали в суспільстві значний інтерес до вивчення закономірностей взаємозв’язку біосфери і антропосистеми людства. Тепер вже ні в кого немає сумнівів в прямій залежності здоров’я, функціонального стану і якості життя людини від середовища існування, різних умов побутової та виробничої діяльності. Взаємовідносини людини з навколишнім середовищем - одна з глобальних проблем сучасності. Її вирішення стає необхідною передумовою розвитку економіки та й самого існування людського суспільства. Академік В.І.Вернадський передбачав необхідність перетворення біосфери в ноосферу - сферу розумової діяльності людства та її раціонального використання. Для цього насамперед необхідно знати основи екології людини як унікального біологічного виду, який поєднує усвоїй природі біологічне і соціальне, а також вивчити особливості і механізми взаємовідносин у системі “природа-суспільство”. Тому курс “Екологія людини” разом з іншими дисциплінами складають теоретичну основу підготовки фахівців-екологів.

Мета і завдання навчальної дисципліни: дати розуміння суті відносин в системі “людина - природа” як однієї з форм суспільної свідомості, що визначається моральними установками суспільства та важливістю аспектів охорони природи; виробити вміння оцінювати якість життя, сукупність умов, які забезпечують комплекс здоров’я людини; застосовувати здобуті знання для аналізу процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі з природних причин та під впливом антропогенних факторів і розробляти програми, які покликані зменшити протиріччя в системі “людина - природа”.

В програмі розглядаються питання взаємовідношення людини і навколишнього середовища, збереження і зміцнення здоров’я, розвиток фізичних та психічних можливостей людини, збереження навколишнього природного середовища та прогнозування процесів, які можуть відбутися в ньому в результаті антропогенних впливів.

Програма передбачає паралельне вивчення лекційного курсу та проведення лабораторного практикуму. Лабораторний практикум дозволить ознайомити майбутнього еколога з методами профілактики захворювань, зумовлених шкідливим впливом факторів навколишнього середовища; виявлення і виключення токсичних для людини речовини зі сфери промислового виробництва, а також з умінням проводити контроль за впровадженням екологічно чистих маловідходних технологій; проводити аналіз різноманітних антропогенних впливів на екосистеми.

Навчальна дисципліна "Економіка туризму" спрямована на вивчання туризму не з техніко-технологічного боку, а як відношення людей у процесі формування, розподілу, реалізації та споживання туристичних послуг (продукту) на всіх ієрархічних і структурних рівнях сфери туристичної діяльності з метою задоволення потреб населення та отримання економічного й соціального ефекту.
 
Центром вивчення економіки туристичного бізнесу є різноманітні підприємницькі структури різних організаційно-правових форм, видів та обсягів діяльності. Об'єктом вивчення економіки туристичного підприємства є економічні процеси, пов'язані з формуванням та реалізацією туристичного продукту або наданням окремих послуг з метою задоволення потреб мандрівників, а предметом виступають економічні механізми ресурсного забезпечення туристичної діяльності підприємств .

Мета вивчення економіки туристичного бізнесу полягає у формуванні сучасного економічного мислення, глибокого розуміння комплексу проблем господарювання в туризмі, а також у набутті вмінь і практичних навичок економічної діяльності.


Для ректорської контрольної роботи на 4 курсі спеціальності "Географія - практична психологія"

Для спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (1 курс), Інститут природничо - географічної освіти та екології

Для І курсу спеціальності "Біологія - соціальна педагогіка" Інституту природничо- географічної освіти та екології

Курс "Загальна психологія з практикумом" студенти спеціальності "біологія (практична психологія)", "географія (практична психологія" вивчають) протягом першого року навчання. Предметом вивчення даного курсу є засвоєння наступних загально-психологічних категорій: "психіка", "відображення", "свідомість", "діяльність","особистість", "спілкування".

Цей кумалюнокрс надає базу сучасних знань з хімії для вивчення біологічних та екологічних дисціплін. курс умовно поділяється на 3 модулі.

Для першого курсу спеціальності " Географія-економіка", "Географія- психологія", " Географія-іноземнана мова" Інституту природничо-георафічної освіти та екології

Опис курсу.(цей курс ознайомлює студентів з особливостями. будовою.умовами існування. життя та розмноження водних і наземних організмів) малюнок
Другий курс, Біологія, 3, 4 семестри
Метою вивчення курсу є надання студентам науково-професійних знань про регіональні особливості України, пояснення механізму появи і розвитку типових явищ регіональної традиційно-культурної спадщини українців.

Дисципліна метеорологія та кліматологія в університеті вивчається на першому курсі і ґрунтується на знаннях із фізики, одержаних в середній школі. У дисципліни „Метеорологія та кліматологія” розглядається склад і будова атмосфери, сонячна, земна й атмосферна радіація, тепловий режим земної поверхні та атмосфери, фазові перетворення води в атмосфері та їх наслідки, атмосферний тиск, вітер та загальна циркуляція атмосфери, умови формування клімату, класифікація кліматів, зміни та коливання клімату.

Курс «Методи очистки та контролю якості питної води» є досить важливим для формування екологічної культури майбутніх екологів та вчителів. Курс передбачає вивчення методів аналізу води та способів її очистки для отримання придатної питної води.

для студентів 4 курсу спеціальностей "географія і біологія","географія і психологія","географія і іноземна мова"(45;46;47 групи)