Мета курсу – сформувати стійкий інтерес до майбутньої
професійної діяльності, внутрішні мотиви щодо оволодіння основними фаховими
знаннями, уміннями та навичками вчителя образотворчого мистецтва.

Основні
завдання курсу – ознайомлення з системою вищої освіти на Україні
та її правовою базою; ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою
вчителя образотворчого мистецтва; засвоєння основних вимог до навчальної
діяльності студента; оволодіннями основами роботи з інформацією та
самоорганізації навчальної діяльності; оволодіння категоріальним апаратом
образотворчого мистецтва; освоєння базових знань з технологій живопису,
графіки, скульптури.

Мета курсу – підготовка майбутнього вчителя до організаційно-методичного забезпечення навчання живопису в загальноосвітній школі.

Головним завданням навчання студентів живописної грамоти є розвитокспецифічногоживописного бачен­ня, пам’яті та мислення, чуття кольору і тону, навичок практичної ро­боти з художніми матеріалами, фарбами і форматом.

Предмет курсу: ціннісно-смислові
значення арте-фактів образотворчої діяльності людства в реальному історичному
просторі та часі. 

Мета курсу: введення в систему ціннісно-смислових настанов світового та
національного образотворчого мистецтва, опанування ними як засобами трансляції
соціально-значущих культурних смислів, формування досвіду інтерпретативної
діяльності студентів, спрямованої на визначення культурно-детермінованих шляхів
входження в професійну практику.


Предмет курсу: закони кольорознавства та їх застосування в практичній діяльності.

Мета курсу: підготовка майбутнього вчителя до використання законів і принципів кольорознавства в образотворчій та методичній діяльності.

Зміст навчального курсу орієнтований на оволодіння інтерфейсом і палітрами програм Adobe Illustrator і Adobe Photoshop, створенням основних фігур в їх середовищі, прийомами редагування контурів і тіней, особливостями роботи з кольором і текстом, специфікою глобального управління об’єктами, використання можливостей фільтрів, масок і ефектів. Зазначені підходи до курсу комп’ютерної графіки сприятимуть забезпеченню введення в освіту нових інформаційних технологій, а отже — стануть одним з потужних факторів реформування сучасного освітнього процесу на засадах інформатизації
Предмет курсу: закономірності взаємозв"язку між елементами художньої форми та між змістом і формою у творах образотворчого мистецтва

Мета курсу: оволодіння студентами теоретичними основами композиції та практичними художньо-композиційними уміннями, спрямоване на створення цілісних гармонійних творів образотворчого мистецтва та навчання цьому учнів.

Предмет вивчення навчальної дисципліни

Змістово-ціннісні значення історико-культурних артефактів костюма.

 

Міждисциплінарні зв’язки – історія образотворчого мистецтва, рисунок, живопис, композиція, декоративно-прикладне мистецтво.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета: введення в систему змістово-ціннісних значень і принципів формоутворення історичного костюма, опанування ними як засобами створення художнього образу, формування професійного досвіду реконструкції історичного костюма.

Завдання: ознайомлення з динамікою антропологічної концепції в історичному розвитку костюма; опанування основними принципами і формами костюма як засобами трансляції соціально значущих культурних смислів, набуття навичок створення історичного костюма і авторської ляльки.

Метою курсу «Методика навчання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах» є оволодіння закономірностями перебігу процесу навчання образотворчого мистецтва, його метою та завданнями, ефективними педагогічними умовами та змістом, продуктивними методами та формами, оптимальним технологічним інструментарієм, а також особливостями моніторингу результатів предметної діяльності.

У системі професійної підготовки вчителя образотворчого мистецтва особливе місце відводиться пленеру - навчально-творчій практиці в умрвах природи. Пленерна практика сприяє становленню у студентів специфічного досвіду позааудиторної образотворчої діяльності, розвитку оперативного художньо-образного мислення і бачення, генералізації та інтеграції теоретичних образотворчих знань, удосконаленню технологічних умінь і навичок роботи з формою, об'ємом, простором і колоритом при сонячному освітленні, реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні малюнку, живопису, кольорознавству та композиції.

Предмет курсу:передача на площині тривимірного зображення і способи графічних зображень.

Мета курсу:підготовка майбутнього вчителя до вміння зображувати на площиніпредмети, а також уявляти форму предмета по готовому графічномузображенню, тобто читати креслення.Оволодіння теоретичними і практичними навичками створення графічних зображень. Набуття навичок перспективного зображення предметів на площині.

Мета: забезпечити наукову підготовку магістрів у галузі дослідження проблем методики навчання образотворчого мистецтва на різних освітніх рівнях.

Предмет курсу: принципи, закономірності та технології створення конструктивно-лінійного та світлотонового зображення на площині засобами малюнка.

Мета курсу: підготовка майбутнього вчителя з високим рівнем художньо-методичної майстерності й педагогічної готовності до організаційно-методичного забезпечення навчання образотворчого мистецтва в школі, системному управлінню художньою діяльністю школярів з використанням сучасних технологій.

Мета курсу - закласти фундаментальні основи фахових знань, умінь, навичок з пластичної анатомії для майбутньої професійної діяльності вчителя образотворчого мистецтва.

Основні завдання курсу - сформувати у студентів потребу до глибокого аналізу зображуваної форми, сприяти усвідомленню повноти і багатства її пластики, пізнанню конструкції та структури форми як такої.

Предмет курсу:синтез, творча організація усіх компонентів художнього твору в єдину структуру, в якій матеріалізується авторський задум.
Мета курсу: формування у майбутнього педагога досвіду побудови художньої форми твору, знаходження його конструктивно-пластичної структури, обумовлене змістом, авторським задумом і установкою на сприйняття в просторі і часі.

Предмет курсу: графічне зображення предметів і простору на площині татехнології його виконання.

Мета курсу: підготовка майбутнього вчителя до створення графічних зображень предметів і простору на площині та оволодіння методикою навчання цьому учнів.

Мета дисципліни: оволодіння знаннями та уміннями для творчого засвоєння тривимірного художнього зображення в конструктивному, пластичному та дидактичному аспектах.

Мета: засвоєння базового категоріального апарату дисциплін образотворчого мистецтва, введення в систему ціннісно-смислових настанов світового та національного образотворчого мистецтва, опанування ними як засобами трансляції соціально-значущих культурних смислів

Предмет курсу: види декоративно-прикладного мистецтва, їх історія, морфологія, виражальні засоби та технологія виконання декоративних творів та виробів прикладного характеру.

Мета курсу: підготовка майбутнього вчителя до виконання виробів декоративно-прикладного мистецтва та оволодіння методикою навчання цьому виду художньої творчості учнів.

Предмет курсу:основні закономірності формування предметного середовища. Мета курсу: сформувати фахові знання, уміння і навички в художньому підході до формування предметного середовища. Оволодіння студентами теоретичних і практичних навичок аналізу і проектування предметів навколишнього середовища.

Курс „Художньо-прикладна графіка” вивчає естетичні якості прикладних графічних творів та засоби їх художньої виразності і має на меті навчити студентів, майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, створенню таких зразків прикладної графіки, де всі складові приведені до композиційної цілісності і гармонії. Це забезпечується синтезом знань, умінь і навичок, набутих студентами при вивченні інших спеціальних дисциплін в процесі виконання певних творчих завдань.

Мета дисципліни: Набути знання і уміння в освоєнні нової техніки - художньої кераміки. Навчитись виготовляти прості керамічні вироби. Оволодіти навчальними методиками дисципліни для викладання її в школі.