Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  принципи, методи та засоби вивчення творів, стилів та напрямів мистецтва.

 Міждисциплінарні зв’язки: Філософія, Історія, Педагогіка, Психологія, Історія художньої культури, Методика музичного навчання.

Метою курсу "Методика викладання художньої кльтури" є   методична та практична підготовка студентів до професійної діяльності вчителя художньої культури.  

 Основними завданнями курсу є: виховання інтересу та любові до професії вчителя художньої культури; формування професійно значущих якостіей особистості вчителя та викладача художньої культури (фахову компетентність, самостійність, відповідальність, моральність, патріотизм); надання спеціальних знань щодо принципів, методів та засобів викладання художньої культури;        поглиблення і закріплення  психолого-педагогічних та спеціальних мистецьких знань та умінь їх практичного застосування; озброїти студентів уміннями спостерігати й аналізувати твори мистецтва; навчити студентів розробляти та проводити уроки з художньої культури різних типів із використанням традиційних та сучасних методів активізації розвитку особистості; розвивати інтерес до науково-дослідної роботи з проблем художньої культури; сприяти реалізації творчого потенціалу кожного майбутнього учителя художньої культури, формувати потребу саморозвитку, самоаналізу, самовдосконалення. Все це забезпечить компетенції: когнітивну (оперування знаннями з історії та теорії мистецтва), методичну (належний рівень володіння методами, формами та засобами мистецької педагогіки), інтерпретаційну (уміння створювати вербальну інтерпретацію художнього твору), практичну (застосування всіх знань та умінь на практиці в школі).

В рамках впровадження модулю Жана Моне "Соціальна згуртованість в освіті та врядуванні: Європейські Студії" в НПУ ім. М.П. Драгоманова розроблено дистанційний курс. “ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ЗГУРТУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”  рівень дисципліни - варіативна дисципліна    Розробники:   Марина Чулаєвська, к.н.держ. упр., магістр права  Каріна Баранцева, к.філос.н.

Прошу додати до курсів кафедри логопедії

Курс присвячено актуальним проблемам взаємодії літератури з кіномистецтвом. Розглянуто взаємовпливи поетики кінематографу та літератури, синтетичні жанри (кіносценарій, екранізація літературного твору), літературно-кінематографічний діалог у окремих течіях мистецтва ХХ ст. (експресіонізмі, сюрреалізмі), феномен "поетичного кінематографу".

ыыыы