Навчальна дисципліна «Алгебра і теорія чисел» належить до нормативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Математика». Головною метою курсу “Алгебра і теорія чисел” є вивчення основ сучасної абстрактної алгебри, оволодіння методами, основними ідеями, теоретичними положеннями та основними застосуваннями курсу, усвідомлення місця і ролі сучасної алгебри в загальній системі математичних знань, формування загальнонаукового світогляду і виховання алгебраїчної та теоретико-числової культури, необхідної майбутньому вчителю для глибокого розуміння цілей і завдань як основного шкільного курсу математики, так і спеціальних факультативних курсів, а також для проведення наукових досліджень.

Нормативна навчальна дисципліна "Лінійна алгебра" є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні алгебраїчні теорії, основні поняття, теоретичні положення сучасної алгебри, методи дослідження. Алгебра як вчення про операції над довільними об’єктами формує загальні поняття і методи для всієї математики. Ця роль алгебри породжує її тісний зв'язок із іншими математичними дисциплінами, які активно використовують алгебраїчний апарат.

Метою навчальної дисципліни “Математична логіка і теорія алгоритмів» є ознайомлення студентів із основними поняттями, моделями, результатами і методами досліджень у таких розділах сучасної математики, як алгебра висловлень, числення висловлень, логіка предикатів, алгоритмічні системи (нормальні алгоритми Маркова, рекурсивні функції, машини Тьюрінга) та прикладна теорія алгоритмів; сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для усвідомленого і раціонального використання понять, законів і методів математичної логіки і як самостійного предмету вивчення, і як засобу вивчення інших розділів математики. В загальносвітоглядному аспекті, поняття і методи математичної логіки необхідні для обгрунтування правильності тих чи інших способів отримання істинного знання. В прикладному аспекті, апарат математичної логіки необхідний для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітична геометрія» є ознайомлення студентів та оволодіння ними сучасними теоретичними положеннями і математичними методами аналітичної геометрії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналітична геометрія» є:

  • ознайомити студентів з різними системами координат

а) на площині: афінна, прямокутна декартова, полярна,  барицентрична;

б) у просторі: афінна, прямокутна декартова, полярно-сферична,  полярно-циліндрична;

та їх основними задачами;

  • допомогти глибоко засвоїти суть методу координат, навчити розв’язувати його основні задачі і широко використовувати при розв’язанні суто математичних та прикладних задач, а також при створенні математичних моделей реальних об’єктів;
  • продемонструвати можливості методу координат при вивченні векторів, ліній, поверхонь, геометричних перетворень, тобто при  побудові теорій:

1)  векторів;

2)  алгебраїчних ліній на площині;

3)  алгебраїчних поверхонь в просторі;

4)  геометричних перетворень площини та простору;

  • сформувати здатність використовувати метод координат для дослідження фігур та відношень, зокрема вивчення алгебраїчних ліній та поверхонь 1-го та 2-го порядків (за канонічними та загальними рівняннями);
  • побудувати цілісну загальну теорію алгебраїчних ліній та поверхонь 2-го порядків;
  • побудувати цілісну замкнену теорію геометричних перетворень площини (рухів, перетворень подібності, афінних перетворень, інверсії) і сформувати вміння використовувати теоретичні знання на практиці при розв'язанні суто математичних та прикладних задач.
  • допомогти в повній мірі оволодіти векторним методом розв’язання задач;
  • розвивати алгоритмічне і аналітичне мислення.