Навчальна дисципліна «Алгебра і теорія чисел» належить до нормативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Математика». Головною метою курсу “Алгебра і теорія чисел” є вивчення основ сучасної абстрактної алгебри, оволодіння методами, основними ідеями, теоретичними положеннями та основними застосуваннями курсу, усвідомлення місця і ролі сучасної алгебри в загальній системі математичних знань, формування загальнонаукового світогляду і виховання алгебраїчної та теоретико-числової культури, необхідної майбутньому вчителю для глибокого розуміння цілей і завдань як основного шкільного курсу математики, так і спеціальних факультативних курсів, а також для проведення наукових досліджень.

Метою навчальної дисципліни “Математична логіка і теорія алгоритмів» є ознайомлення студентів із основними поняттями, моделями, результатами і методами досліджень у таких розділах сучасної математики, як алгебра висловлень, числення висловлень, логіка предикатів, алгоритмічні системи (нормальні алгоритми Маркова, рекурсивні функції, машини Тьюрінга) та прикладна теорія алгоритмів; сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для усвідомленого і раціонального використання понять, законів і методів математичної логіки і як самостійного предмету вивчення, і як засобу вивчення інших розділів математики. В загальносвітоглядному аспекті, поняття і методи математичної логіки необхідні для обгрунтування правильності тих чи інших способів отримання істинного знання. В прикладному аспекті, апарат математичної логіки необхідний для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Нормативна навчальна дисципліна "Лінійна алгебра" є складовою циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні алгебраїчні теорії, основні поняття, теоретичні положення сучасної алгебри, методи дослідження. Алгебра як вчення про операції над довільними об’єктами формує загальні поняття і методи для всієї математики. Ця роль алгебри породжує її тісний зв'язок із іншими математичними дисциплінами, які активно використовують алгебраїчний апарат.

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітична геометрія» є ознайомлення студентів та оволодіння ними сучасними теоретичними положеннями і математичними методами аналітичної геометрії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналітична геометрія» є:

 • ознайомити студентів з різними системами координат

а) на площині: афінна, прямокутна декартова, полярна,  барицентрична;

б) у просторі: афінна, прямокутна декартова, полярно-сферична,  полярно-циліндрична;

та їх основними задачами;

 • допомогти глибоко засвоїти суть методу координат, навчити розв’язувати його основні задачі і широко використовувати при розв’язанні суто математичних та прикладних задач, а також при створенні математичних моделей реальних об’єктів;
 • продемонструвати можливості методу координат при вивченні векторів, ліній, поверхонь, геометричних перетворень, тобто при  побудові теорій:

1)  векторів;

2)  алгебраїчних ліній на площині;

3)  алгебраїчних поверхонь в просторі;

4)  геометричних перетворень площини та простору;

 • сформувати здатність використовувати метод координат для дослідження фігур та відношень, зокрема вивчення алгебраїчних ліній та поверхонь 1-го та 2-го порядків (за канонічними та загальними рівняннями);
 • побудувати цілісну загальну теорію алгебраїчних ліній та поверхонь 2-го порядків;
 • побудувати цілісну замкнену теорію геометричних перетворень площини (рухів, перетворень подібності, афінних перетворень, інверсії) і сформувати вміння використовувати теоретичні знання на практиці при розв'язанні суто математичних та прикладних задач.
 • допомогти в повній мірі оволодіти векторним методом розв’язання задач;
 • розвивати алгоритмічне і аналітичне мислення.

Метою викладання навчальної дисципліни «Методи обчислень» є формування у студентів поняття про чисельні методи розв'язування прикладних задач, математичне моделювання і обчислювальний експеримент, методи оцінки точності одержуваних результатів, а також знання, вміння і навички, необхідні для навчання елементів методів обчислень в середніх навчальних закладах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи обчислень» є:

 • розкрити місце і значення знань з чисельних методів в загальній і професійній освіті;
 • показати практичну значущість чисельних методів, математичного моделювання, обчислювального експерименту, їх застосовність до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем, реалізації тих великих можливостей, які відкриває ефективне використання комп’ютерів;
 • забезпечити ґрунтовне вивчення студентами тих понять і методів обчислень, які можуть бути використанні ними в процесі навчання окремих тем шкільного курсу математики та інформатики, проведенні факультативних занять в середніх навчальних закладах.

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітична геометрія та лінійна алгебра» є ознайомлення студентів із сучасними теоретичними положеннями і математичними методами аналітичної геометрії та лінійної алгебри та оволодіння ними цими методами для розв’язування задач математики та фізики.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування цілісного уявлення про сучасну математику, її структуру, інструментарій і проблеми; систематизація знань з основних математичних структур. Вивчення даної дисципліни має велике методологічне і виховне значення в формуванні математичної культури і наукового світогляду майбутнього математика. 

Курс "Методи обчислень" має своєю метою:
- надання основних знань з методів обчислень, а також практичних навичок використання методів та засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній діяльності;
- підготувати студентів до ефективного використання сучасних комп’ютерних технологій при розв’язуванні фахових завдань.

Мета – навчання студентів прийомам і методам розв’язування задач диференціальної геометрії та топології, розвитку здібностей використання методів математичного аналізу, вивченні основних фактів диференціальної геометрії і топології та вмінні застосовувати ці геометричні та топологічні факти як при розв’язуванні геометричних та топологічних задач, так і задач прикладного характеру, дослідженні їх зв’язку із задачами і методами диференціального та інтегрального числення, із шкільним курсом геометрії.

Завдання:

1) формування вмінь дослідження властивостей кривих та поверхонь в евклідовому просторі методами математичного аналізу, а саме методами диференціального та інтегрального числення;

2) систематизація та осмислення у свідомості студентів одержаних теоретичних знань та їх конкретизація в процесі розв’язування теоретичних, практичних і прикладних задач;

3) розвиток у студентів просторової уяви в процесі розв’язування практичних задач;

4) опанування основних фактів і розуміння базових засад топології та формування вмінь застосовувати їх до розв’язування задач, в тому числі і шкільної геометрії;

5) засвоєння ключових топологічних прийомів для дослідження геометричних об’єктів;

6) знаходження інваріантних властивостей геометричних і топологічних образів і формування вмінь їх застосовувати;

7) створення необхідної теоретичної та практичної основи для подальшої професійної діяльності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи вищої математики» є ознайомлення студентів із сучасними теоретичними положеннями і математичними методами вищої математики та оволодіння ними цими методами для розв’язування прикладних задач.