Предмет вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання російської мови як іноземної (РМІ) у вищій школі» –  принципи і закономірності організації та функціонування мовного освітнього процесу у вищій школі, формування професійного мислення і професійної спрямованості особистості магістранта.

 

         Міждисциплінарні зв’язки. Зв'язок з навчальними дисциплінами освітнього рівня «бакалавр»: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика викладання російської мови в середній школі», «Лінгвокраїнознавство», «Сучасна російська мова».

      Мета курсу:

1) створити у магістрантів широку теоретичну базу, що розкриває закономірності, мету та зміст процесу навчання практичного володіння російською мовою як засобом спілкування у іноземців, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності викладача вищої школи;

2) на базі теоретичних знань розвивати у магістрантів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних практичних завдань, що виникають в навчально-виховному процесі мовних та немовних вищих навчальних закладів.

            Перед курсом методики ставиться завдання:

-          ознайомити магістрантів з найвизначнішими надбаннями лінгвометодики;

-          стимулювати пошуки власних шляхів викладання РМІ;

-          ознайомити з практикою роботи вищих навчальних закладів різних типів;

-          підготувати магістрантів до викладання російської мови як іноземної.

Предмет вивчення навчальної дисципліни - фахова термінологічна система англійської мови, граматичні структури, а також комунікативні одиниці спілкування та наукової тематики.

Метою викладання навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" є формувати у студентів-магістрів іншомовну комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції на відповідних рівнях: 

-аудіювання - С2

-говоріння С2

-читання С2

-письмо С2

Основними завданнями вивчення дисицпліни "Практика усного та писемного мовлення" є: 

-формувати англомовну комунікативну компетенцію для досягнення рівня С2

-користуватися англійською мовою на відповідному рівні у професійних, наукових та інших цілях 

-використовувати соціокультурні знанняв іншомовній комунікації 

-формувати у студентів адекватну самооцінку власної іншомовної діяльності

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є формувати у студентів четвертого курсу іншомовну комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції на відповідних рівнях: аудіювання С1.2; говоріння: діалогічне мовлення – С1.2;монологічне мовлення – С2.1; читання – С2; письмо – С1.2.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є:

формувати англомовну комунікативну компетенцію для досягнення рівня С1-С2 у відповідних видах мовленнєвої діяльності;

- формувати у студентів професійну компетенцію шляхом залучення до виконання професійно орієнтованих завдань;

- формування вмінь міжособистісного спілкування, необхідних у навчальному середовищі та за його межами;

- удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;

- користуватися англійською мовою на відповідному рівні у професійних, наукових та інших цілях;

- використовувати соціокультурні знання в іншомовній комунікації.

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є формувати у студентів другого курсу іншомовну комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції на відповідних рівнях.

 У підручнику розглядаються найважливіші проблеми морфології та синтаксису англійської мови у світлі провідних принципів сучасного системного мовознавства. Введення в теоретичні проблеми граматики здійснюються на фоні узагальнюючого опису основ граматичного ладу англійської мови.
 Особлива увага приділяється спеціальним методам наукового аналізу граматичних явищ і демонстрації дослідницьких прийомів на конкретному текстовому матеріалі з метою розвитку у студентів професійного лінгвістичного мислення.

Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб- ник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов. ó М.: Высш. школа, 1983.ó с. 383

Цей курс створений для того, щоб ознайомити студентів з якомога кориснішою інформацією і сприяти їх особистому розвитку як english language speakers. Наразі, перед нами стоїть завдання розглянути особливу категорію англійських дієслів, які використовуються для вираження можливості, необхідності, здібностей, визначенності, що повинно бути і деяких інших цілей мовця. Такі дієслова, безумовно, дуже відрізняються від звичайних дієслів в англійській мові і називаються модальними. 

Іншою темою для сприйняття й опрацювання є Інфінітив дієслів та вираження їх за допомогою Герундія. Саме у другій частині курсу ми розглянемо, коли вживається інфінітив і герундій в англійській мові.