У підручнику розглядаються найважливіші проблеми морфології та синтаксису англійської мови у світлі провідних принципів сучасного системного мовознавства. Введення в теоретичні проблеми граматики здійснюються на фоні узагальнюючого опису основ граматичного ладу англійської мови.
 Особлива увага приділяється спеціальним методам наукового аналізу граматичних явищ і демонстрації дослідницьких прийомів на конкретному текстовому матеріалі з метою розвитку у студентів професійного лінгвістичного мислення.

Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб- ник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов. ó М.: Высш. школа, 1983.ó с. 383