У підручнику розглядаються найважливіші проблеми морфології та синтаксису англійської мови у світлі провідних принципів сучасного системного мовознавства. Введення в теоретичні проблеми граматики здійснюються на фоні узагальнюючого опису основ граматичного ладу англійської мови.
 Особлива увага приділяється спеціальним методам наукового аналізу граматичних явищ і демонстрації дослідницьких прийомів на конкретному текстовому матеріалі з метою розвитку у студентів професійного лінгвістичного мислення.

Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб- ник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов. ó М.: Высш. школа, 1983.ó с. 383

Цей курс створений для того, щоб ознайомити студентів з якомога кориснішою інформацією і сприяти їх особистому розвитку як english language speakers. Наразі, перед нами стоїть завдання розглянути особливу категорію англійських дієслів, які використовуються для вираження можливості, необхідності, здібностей, визначенності, що повинно бути і деяких інших цілей мовця. Такі дієслова, безумовно, дуже відрізняються від звичайних дієслів в англійській мові і називаються модальними. 

Іншою темою для сприйняття й опрацювання є Інфінітив дієслів та вираження їх за допомогою Герундія. Саме у другій частині курсу ми розглянемо, коли вживається інфінітив і герундій в англійській мові.