Граматична система сучасної французької мови є предметом вивчення курсу теоретичнрої граматики, побудованого на принципах кредитно-модульної системи. Ця система сприяє систематичній роботі студентів над засвоєнням досить складного матеріалу прелдмету.

Мета теоретичного курсу граматики полягає в систематизації та поглибленні знань студентів про граматичну систему сучасної французької мови та формуванню у них знань про закономірності функціонування граматичних підсистем мови у взаємодії з іншими підсистемами, про співвідношення граматики та інших підсистем мови.

Курс теоретичної граматики є науковим обгрунтуванням курсу практичної граматики. Висвітлення проблем здійснюються з урахуванням найсучасніших досягнень лінгвістичної науки, а також у взаємозв'язку з раніше набутими знаннями з циклу мовних дисциплін. В курсі теоретичної граматики використані нові матеріали вітчизняного та зарубіжного мовознавства, що знайшли своє відображення в монографіях та періодичних виданнях.

Завдання вивчення дисципліни:

- ознайомлення студентів з сучасним станом науки про граматичну будову французької мови, з проблемами та методами цієї науки, основною термінологією, що використовується для пояснення особливостей структури мови;

- дати опис граматичної системи сучасної французької мови та підсистем, на які вона розпадається в результаті взаємодії граматичної будови та лексичного складу мови;

- дати визначення основних одиниць мови: морфеми, слова, словосполучення, речення; дати визначення предмету та методу вивчення морфології та синтаксису і розкриття їх взаємодії;

- розвивати у студентів самостійне критичне мислення, вміння розуміти сутність проблеми, усвідомлювати зв'язки та взаємовплив мовних одиниць і явищ;

- навчити студентів застосовувати найбільш ефективні методи аналізу граматичних структур та використовуват на практиці теоретичні знання.

Навчальна дисципліна "Історія англійської мови" посідає одне з провідних місць в системі професійної підготовки майбутнього викладача англійської мови, так як дозволяє пояснити з наукової точки зори її сучасний стан та простежити взаємозв'язок мови з історичними подіями, які вплинули на процес її розвитку.

Мета навчальної дисципліни "Історія англійської мови" полягає у формуванні лінгвістичної компетенції і міжкультурної свідомості у майбутніх фахівців.

Завдання даної навчальної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурних знань зі спеціальності.

Мета курсу полягає у розвитку та формуванні в студентів вмінь і навичок правильно реалізувати мовно-стилістичні засоби в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях , розвивати навички і вміння інтерпретації мовних явищ різних рівнів, що несуть додаткову, конотативну інформацію, логічного , емоційного, естетичного , та іншу характеристику, розкривати імпліцитну інформацію, а також розвивати навички і вміння у студентів.