Мета: ознайомити студентів – першокурсників з науковими уявленнями про психіку, а саме: коли вони виникли (і відокремились із філософії), розвиток цих уявлень у різних епохах, наукові течії та психологічні школи.

Завдання курсу:

1. Ознайомити студентів з історією становлення та тенденціями розвитку світової і вітчизняної історії психології.

2. Сформувати у студентів уявлення про ґенез вивчення людини, історію виникнення та розвитку основних психологічних шкіл.

3. Ознайомити студентів з основними етапами розвитку психології як цілісної системи психологічних знань в послідовності та зв’язку її підсистем.

4. Сформувати у студентів уявлення про об’єктивне оцінювання і сприйняття поглядів різних авторів на розуміння психологічних проблем.

5. Сформувати у студентів уявлення про розвиток психологічної думки в Україні, що має озброїти психолога-теоретика надійними, обґрунтованими засадами методології..

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • предмет історії психології, її завдання та принципи;
  • місце і значення історії психології у системі наукового знання;
  • відмінності історії психології від історичної та історіографічної психології;
  • розвиток уявлень про психіку від найдавніших часів до наших днів;
  • основних представників та їх погляди на природу душі;
  • теоретичне значення та практичне застосування основних шкіл та напрямів психології;
  • визначення та основні поняття провідних психологічних шкіл;
  • основних представників-засновників психологічних шкіл

 Dieser Test hilft uns, Sie in den passenden Kurs einzustufen. Bitte beginnen Sie mit Aufgabe 1 und beantworten Sie die Fragen, solange Sie sicher sind. Die Aufgaben werden fortlaufend schwieriger. Bitte kreuzen Sie die Ihrer Meinung nach richtige Lösung auf dem Antwortblatt an.

Практична граматика іспанської мови для 1-ого курсу
теоретична фонетика (іспанська мова 4 курс)