Предметом вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент» є система управлінських взаємовідносин, принципів формування, функціонування та розвитку системи управління організацією.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є органічним продовженням таких дисциплін як «Економіка» та «Історія економіки та економічної думки». Разом з тим, вивчення дисципліни «Менеджмент» формує підґрунтя для вивчення таких економічних дисциплін як «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Рекламний менеджмент», «Логістичний менеджмент» тощо.

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент»є формування у майбутніх економістів, викладачів економічної теорії системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів і основного інструментарію системного управління організацією.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент»є: розгляд сутності та еволюції науки менеджменту; вивчення основних принципів, функцій  та методів менеджменту, можливості їх використання в різних господарських ситуаціях; засвоєння порядку розробки і прийняття управлінських рішень, технології ефективних комунікацій і гнучкого підходу до мотивації та контролю; вивчення основ виявлення та управління конфліктами в організації тощо.

«Історія економіки та економічної думки» є нормативною дисципліною навчального плану підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 »Економіка».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні,методичні та практичні засади формування та розвитку економічних ідей, течій, шкіл, а також дослідження економічного руху суспільства, економіки країн світу та господарської діяльності людства в історичному розвитку.

Міждисциплінарні зв’язки: «Історія економіки та економічної думки» є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів з економіки. Разом із «Політичною економією» формує опорні економічні знання, виступає методологічною основою для вивчення інших специфічних дисциплін.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблене вивчення і творче осмислення етапів господарської діяльності людства, напрямків розвитку економічної думки, систематизація економічних знань.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія економіки та економічної думки» є формування наукової картини еволюції господарської діяльності людства та її обґрунтуванні в економічних теоріях, що допоможе сформувати економічне мислення та свідомість, культуру господарювання, підвищити професіоналізм і патріотизм майбутнього фахівця.

 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

 

Результати навчання

Компетентності

Знати:

ü     основні закономірності виникнення та функціонування різних господарських систем і розвиток економічних поглядів залежно від конкретно-історичних ситуацій;

ü     економічні концепції і представників основних шкіл та напрямків економічної думки;

ü     цивілізаційний та інституціональний підходи у вивченні економічних процесів та їх відображення в економічній думці;

ü     приклади практичного застосування економічних концепцій і можливості їх використання в Україні;

ü     закономірності та особливості економічного розвитку України в різні історичні періоди та надбання української економічної думки;

 

Вміти:

ü     нагромаджувати, узагальнювати та аналізувати інформацію про позитивний досвід господарської діяльності людства;

ü     аналізувати економічні ідеї та погляди з точки зору їх належності до тих чи інших шкіл і напрямків;

ü     виявляти цивілізаційні і національні особливості в розвитку господарської сфери, які можуть бути застосовані в Україні;

ü     розкривати зміст провідних економічних ідей, течій, теоретичних напрямків і шкіл;

ü     аналізувати економічні ситуації з позиції різних наукових концепцій;

ü     користуватися категоріально-понятійним апаратом, що використовується історико-економічною наукою;

ü     прослідкувати взаємозв’язок дій у сфері економічної політики з теоретичними концепціями минулого та сучасності.

ü     уміти отримувати вигоду із досвіду;

ü     організовувати взаємозв'язок своїх знань і впорядковувати їх;

ü     організовувати свої власні прийоми вивчення;

ü     уміти вирішувати проблеми;

ü     самостійно займатися своїм навчанням;

ü     запитувати різні бази даних;

ü     опитувати оточення;

ü     консультуватись в експерта;

ü     одержувати інформацію;

ü     уміти працювати з документами та класифікувати їх;

ü     організовувати взаємозв'язок минулих і дійсних подій;

ü     критично ставитись до того чи іншого аспекту розвитку нашого суспільства;

ü     уміти протистояти непевності та труднощам;

ü     займати позицію в дискусіях і виковувати свої власні думки;

ü     бачити важливість політичного й економічного оточення, в якому проходять навчання та робота;

ü     уміти співробітничати та працювати у групі;

ü     приймати рішення – улагоджувати розбіжності та конфлікти;

ü     уміти домовлятись;

ü     нести відповідальність;

ü     входити до групи або колективу та робити свій внесок;

ü     доводити солідарність;

ü     уміти організовувати свою роботу;

ü     уміти користуватись обчислювальними та моделюючими приладами.

ü     уміти використовувати нові технології інформації та комунікації;

ü     показувати стійкість перед труднощами;

ü     уміти знаходити нові рішення.

Для проведення ректорської контрольної роботи з курсу «Власність і економічна влада», що читається на ІІІ курсі спеціальності «Економічна теорія» (ЕТІ) Інституту управління та економіки освіти.

2013-2014 н.р. І семестр.

3-тій курс (33 МО, 34 МО)
спеціальність "Менеджмент організацій"

2-гий курс, спеціальність "Економічна теорія"