Курс читається для студентів 2-го курсу напрямку підготовки "філософія" за спеціалізацією релігієзнавство

3 курс спеціальність "Культурологія"

Навчальний курс «Історія зарубіжної та вітчизняної релігієзнавчої думки» для ОКР бакалавр спеціальності «Філософія», спеціалізації «Релігієзнавство» складена у відповідності зі спеціалізацією. У процесі навчання студенти отримають необхідні знання під час аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських) та індивідуальної роботи. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять чи практикумів. Велике значення у процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Всі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

Метою семінарських занять є закріплення базових з історії релігієзнавчої думки, набуття специфічних знань із галузі історії методологічних підходів та принципів у дослідженні релігії, а також практичних умінь у роботі із відповідною літературою та її критичного аналізу. Вони передбачають герменевтичний аналіз текстів, логічно-історичні дослідження вибраних понять, виконання аналітичних та творчих робіт.

Мета курсу – сформувати у студентів знання основних положень теорії дослідження релігії у історично-персоналістському вимірі та специфіки розвитку релігієзнавчої думки, засвоїти навики самостійного аналітичного підходу до опрацювання текстів та здатність саморефлексії та критичного оцінювання методології релігієзнавчого дослідження.

Завдання курсу – отримати знання щодо основних методологічних підходів у релігієзнавстві, історії їх становлення та сучасного стану.

У результаті опанування курсу студенти повинні отримати знання про:

· Уявлення про релігію та методи її дослідження у різні епохи;

· історію формування класичної релігієзнавчої проблематики;

· перехід від класичного етапу релігієзнавства до сучасного.

Сформувати вміння:

  • професійно оцінювати і аналізувати наукові, теологічні та філософські концепції походження та сутності релігії;
  • дефініювати основні поняття та підходи у дослідженні релігії;
  • характеризувати методології та підходи представників релігієзнавчої думки в історії та на сучасному етапах;
  • професійно застосовувати набутий категоріальний та методологічний апарат для виявлення, типологізації та аналізу релігійних феноменів.

 Нормативна навчальна дисципліна «Історія зарубіжної та вітчизняної релігієзнавчої думки» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «релігієзнавство», пов’язується насамперед з такими дисциплінами як «Дисциплінарне релігієзнавство», «Історія філософії», «Історія релігії», «Сучасні релігієзнавчі концепції».

 Компетенції: даний курс є важливою частиною професіональної самоідентифікації майбутнього релігієзнавця, студент отримує вміння чітко артикулювати своє робоче дисциплінарне поле, навички застосування необхідного методичного матеріалу. Дисципліна спрямована на включення студента до ланцюга набуття знань про релігію: отримана студентом компетенція за цим курсом передбачає володіння знаннями про усі попередні проблеми, питання, рішення, принципи, методології та методи, які були застосовані дослідниками релігії до сучасності.

 Підсумковий контроль за результатами вивчення курсу здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Головною складовою частиною такого контролю є регулярне виконання завдань викладача та накопичення студентами певної кількості балів за спеціально розробленими «Критеріями рейтингового оцінювання студентів» та три модульних тестування. За кількістю набраних балів наприкінці курсу студенти отримують оцінку за шкалою ECTS та національною шкалою.


3 курс, спеціальність "Культурологія"

Короткий курс історії України

1 курс спеціальність "Культурологія"

Для студентів 2Культ
Теорія масової культури ХХ століття для студентів ІV курсу напряму "Культурологія" 
Інститут філософської освіти і науки

2 курс спеціальність "Філософія"

Ректорська контрольна робота (перевірка залишкових знань студентів)