Метою вивчення курсу "Креслення" є формування системних графічних знань і вмінь, необхідних майбутнім вчителям технологій для організації навчально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах; озброєння студентів знаннями щодо виконання та читання машинобудівних та архітектурно-будівельних креслень, схем тощо.
Завданням курсу "Креслення" є забезпечення умов засвоєння студентами теоретичних алгоритмів розв'язування просторових графічних задач на комплексному кресленні, знань основних правил щодо виконання креслень згідно стандартів ЄСКД, з можливістю застосування їх у практичній діяльності.

Державна атестація студентів-випускників напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта (за профілем)"  Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

І етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спецалізаціями)

Історія педагогіки (базовий рівень)
«Комп’ютерне проектування і моделювання» - це навчальна дисципліна яка присвячена вивченню сучасних методів технології експериментального дослідження реальних об’єктів та процесів, які протікають в природних і технологічних системах.
Конструювання та моделювання одягу
Теорія та методика навчання "Технічні види праці" вивчається на 4 курсі. Інститут гуманітарно-технічної освіти
Навчальна дисципліна, яка знайомить студентів з сучасними технологіями проектування і розрахунків деталей машин та механізмів.
Історія техніки

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних,організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Закон України "Про охорону праці" Стаття 1.
Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити з процесом виготовлення одягу на швейних підприємствах, технологією виготовлення тканин, асортиментом тканин, сучасним швейним обладнанням, видами переплетень тканин, побудовою креслень виробів, видами машин універсального і спеціального призначення, художніми системами формування одягу, розмірним асортиментом одягу, різними видами конструкцій одягу, ознайомити їх з технологічними процесами виготовлення одягу, сучасним моделюванням і конструюванням, сучасним побудовам креслень виробів, сучасними фасонами одягу, самостійному розкроюванню і пошиву виробів; вивчити історію розвитку одягу; регіональні риси національного костюма; спеціальні питання з технології матеріалів; ознайомити з технологією виробництва тканин; вивчити основи машинознавства; ознайомити з основними етапами виготовлення одягу на швейному виробництві; з основними етапами виготовлення одягу індивідуального виробництва; вивчити правила поетапного навчання моделюванню і конструюванню виробів; основ художнього конструювання одягу; ознайомити з правилами зняття мірок; навчити правил побудови креслень пропорціональних торсів, постатей; ознайомити з правилами побудови креслень дитячого, жіночого, чоловічого одягу; правилами безпеки роботи при виконанні машинних робіт. Також оволодіти професійними прийомами праці ручним і машинним способами; професійною термінологією ручних і машинних робіт; забезпечити розвиток у студентів загально-трудових умінь (орієнтування у способах виконання практичних завдань, планування трудової діяльності, здійснення самоконтролю); опановувати технологічними операціями при виготовленні швейних виробів; здійснювати самостійне розкроювання деталей виробів; оволодівати правилами безпечної роботи при виконанні практичних завдань; вивчати інструкційні і технологічні картки з використання завдань з пошиву виробів; вивчати техніку виконання художньої вишивки; здійснювати самостійне знімання мірок; виготовлення викройок; моделювання і конструювання одягу; вивчати будови машин; правила затягування ниток; правила регулювання строчки.
Охорона праці в галузі освіти - навчальна дисципліна, зорієнтована на формування знань та навичок, які допоможуть майбутнім фахівцям в освітній галузі формувати та підтримувати належний рівень особистої безпеки та безпеки вихованців. Дисципліна викладається на випускному курсі і є продовженням циклу спеціальних дисциплін, які формують необхідні знання з проблем безпеки.
Навчальна дисципліна розглядає призначення, класифікацію, загальні характеристики механічних передач та умови їх експлуатації.

Дисципліна викладається на 1 та 2 курсах щоб навчити методиці викладання трудового навчання в школі