тест призначений для студентів І-го курсу Інституту історичної освіти
тест призначений для студентів 3-го курсу за спеціалізацією історія та суспільствознавство інституту істоирчної освіти

Курс “Декоративно – ужиткове мистецтво” поєднує теоретичну основу та практикум, заснований на традиціях народних художніх промислів, знайоме з самобутніми художніми школами України: Петриківка, Опішня, Косово та ін.


У навчальній програмі викладено курс „Джерелознавство” який займає винятково важливе місце та відіграє дедалі значнішу роль у професійній підготовці вчителя історії. Ця нормативна навчальна дисципліна вивчає писемні джерела з історії України, які систематизовані за тематико-хронологічним принципом, і має на меті сприяти оволодінню студентами знаннями про комплекси писемних джерел з вітчизняної історії, їх зміст, репрезентативність і значення для історичного дослідження.

В умовах постання України як незалежної держави дослідження матеріальної та духовної культури населення України на різних етапах розвитку набуває особливої актуальності, що висуває перед етнологічною наукою ряд складних нерозв’язаних завдань. Складність відтворення етнокультурних процесів у первісну добу спричинена відсутністю реліктових суспільств на території України. За таких обставин залишки матеріальної і духовної культури, які зафіксовано в археологічних джерелах, є єдиною основою для етнічних реконструкцій. Сукупність археологічних доповнена фауністичними залишками, які містять інформацію про господарську орієнтацію мешканців поселень, є вихідною базою даних в інтерпретаційній археології.

Культура й етногенез стародавнього населення України відзначалися складністю і багатолінійністю. В іделогічному, етнопсихологічному, філосовському, життєдіяльному планах східний слов’янин, а відтак і українець – не одвічна біологічна й історична данність, а результат тривалої еволюції людського життя на наших землях, спадкоємець усіх попередніх народів, котрі спільними зусиллями витворили підвалини його спецефічно національного способу життя та світогляду.

Саме під цим кутом зору пропонується весь навчальний курс "Етноархеології України".

Проголошення державної незалежності України зумовило дослідження етнічних процесів як на території всієї держави, так і окремих її регіонів. Недостатність вивчення теоретичних, методичних і прикладних аспектів етногеографії зумовило актуальність цього курсу. Через пізнання особливостей, притаманних національній культурі та її спільних рис з культурами інших народів, студенти навчаються діалектиці загального і особливого. Вивчення етногеографіїмає сприяти поєднанню у світогляді загальнолюдських цінностей, естетичних ідеалів. Любов до України, до землі своїх дідів і прадідів виховується залученням матеріалів національної культури, особливостей культури різних етнографічних та етнічних груп, усвідомленням свого коріння.

Мета курсу – здійснити всебічне етногеографічне дослідження регіонів України в етнонаціональному відношенні. Для її досягнення визначено такі завдання: поглибити теоретичні і методичні засади етногеографічного дослідження; виявити найважливіші чинники формування етнічного складу населення та особливості їх впливу в Україні на різних етапах його суспільного розвитку; встановити головні тенденції динаміки етнічного складу населення в Україні впродовж ХХ ст. і в сучасний період; показати освітній і професійний рівень різних етносів, їх демографічні особливості та міграційну рухливість; науково обґрунтувати напрямки сучасної регіональної етнічної політики для досягнення збалансованого соціального розвитку.

Головними напрямками дослідження визначено: закономірності формування етнічної структури населення у різні історичні періоди, динаміка етнічного складу населення України впродовж ХХ ст. та тенденції його зміни в сучасний період, особливості цієї динаміки у міських та сільських поселеннях, залежність професійної і освітньої структури населення від етнічного складу населення.


Історія туризму в Україні – це наука, яка вивчає подорожі та туризм, чинники їх появи та розвитку в суспільстві з найдавніших часів до наших днів. Історія туризму в Україні в своїх дослідженнях спирається на допоміжні історичні дисципліни: археологію, палеографію, нумізматику, етнографію й етнологію. Історія подорожей та туризму тісно пов’язана з історією культури, яка показує логіку розвитку культури, вивчає характерні культурні риси різних епох і відповідні типи та моделі "людини, яка подорожує".

Історичний підхід до вивчення туризму здійснюється з метою виявлення основних етапів його становлення і логіки розвитку. Здійснити це можливо шляхом вивчення передісторії туризму в різних культурах і епохах, тобто розвитку систем гостинності, історії транспорту, ментальності. Важливо прослідкувати, як впливали подорожі на розвиток культури і науки, та як особливості духовної культури змінювали, в свою чергу, мотиви і характер подорожей.

Навчальний курс "Історія туризму в Україні" є ефективним інструментом пізнання закономірностей туристичної галузі. Простежуючи історію розвитку туристичних послуг, можна не лише вчитися на помилках попередників, але й навчатися найбільш вдалим маркетинговим прийомам попередників. Історія туризму допомагає зрозуміти, як явища високої культури, формують нові тенденції в туризмі, а туристичні подорожі народжують популярні твори мистецтва, надихають популярних митців, докорінно змінюють культурне життя суспільства. Історія туризму в Україні яскраво демонструє зв’язок між державною політикою та змінами в туристичній сфері, між бізнесом та відпочинком, дає можливість прогнозувати кількісні та якісні зміни туристичних потоків.

Справжнє пізнання народу, його походження, етнічного розвитку, традиційної культури, закономірностей етнодинаміки, а відтак сучасного демографічного стану неможливе без комплексного вивчення цілої низки спеціалізованих народознавчих наук. Серед них чильне місце посідає етнічна демографія – наукова дисципліна, що знаходиться на перетині етнографії та демографії і досліджує етнічні аспекти відтворення та динаміки чисельності народонаселення.

Процеси державотворення і національного відродження в незалежній Україні, на теренах якої проживають представники понад 130 національностей, переконують, що запорукою миру, стабільності міжетнічних і міжнаціональних стосунків є проведення зваженої етнонаціональної політики. Ефективність її впровадження можлива лише за умови глибокого знання історії заселення, формування етнічного складу населення кожного регіону, його культури, традицій, звичаїв, які утвердилися протягом тривалого часу і становлять основу історичної пам’яті, а також творчого використання позитивного досвіду взаємодії міграційних і етнонаціональних процесів разом з врахуванням негативних уроків, накопичених протягом кількох століть на регіональних рівнях.

Пропонована програма курсу ставить перед собою завдання: ознайомлення студентів з картиною демографічного руху окремого етносу або групи народів у минулому і тепер; визначити закономірності та суттєві чинники, що впливають на зміну сучасної етнодемографічної ситуації; формувати свідомість і творчу активність майбутніх вчителів.


В інтересах створення самобутньої національної освітньої й виховної системи особливого значення набуло наукове обґрунтування розв’язання виховних завдань засобами української народної педагогіки. Програма з курсу “Етнопедагогіка” для студентів 4-го курсу Інституту історичної освіти побудована на тисячолітньому практичному досвіді навчання і виховання молоді українського народу, педагогічних концепціях та теоретичних розробках видатних українських педагогів минулого і сучасності.

Курс історичної географії займає важливе місце серед навчальних дисциплін в системі вищої історичної освіти. Він розкриває становлення історичної географії як окремої історичної дисципліни в період античності, добу феодалізму, в новий і новітній час. Одним з головних напрямків курсу є дослідження історичних аспектів формування територіального устрою України, її державної території.

Щоб по-справжньому любити рідний край, його треба добре знати. Це знання не лише підносить і звеличує людину, розширює її світогляд, воно є своєрідним містком, що єднає покоління минулі з поколіннями нинішнім й прийдешніми. Саме вихованню почуття національної гідності нових громадян незалежної України слугуватиме курс "Історичне краєзнавство".

Вивчення навчальної дисципліни організовується на принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичній і динамічній роботі студентів над засвоєнням досить складної теоретичної дисципліни, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.
Призначений для студентів Інституту історичної освіти ІІ курсу навчання
Тести розраховані для студентів І-ІV курсів Інституту історичної освіти.
Призначений для студентів І курсу навчання Інституту історичної освіти

Історія туризму в Україні – це наука, яка вивчає подорожі та туризм, чинники їх появи та розвитку в суспільстві з найдавніших часів до наших днів. Історія туризму в Україні в своїх дослідженнях спирається на допоміжні історичні дисципліни: археологію, палеографію, нумізматику, етнографію й етнологію. Історія подорожей та туризму тісно пов’язана з історією культури, яка показує логіку розвитку культури, вивчає характерні культурні риси різних епох і відповідні типи та моделі "людини, яка подорожує".

Історичний підхід до вивчення туризму здійснюється з метою виявлення основних етапів його становлення і логіки розвитку. Здійснити це можливо шляхом вивчення передісторії туризму в різних культурах і епохах, тобто розвитку систем гостинності, історії транспорту, ментальності. Важливо прослідкувати, як впливали подорожі на розвиток культури і науки, та як особливості духовної культури змінювали, в свою чергу, мотиви і характер подорожей.

Навчальний курс "Історія туризму в Україні" є ефективним інструментом пізнання закономірностей туристичної галузі. Простежуючи історію розвитку туристичних послуг, можна не лише вчитися на помилках попередників, але й навчатися найбільш вдалим маркетинговим прийомам попередників. Історія туризму допомагає зрозуміти, як явища високої культури, формують нові тенденції в туризмі, а туристичні подорожі народжують популярні твори мистецтва, надихають популярних митців, докорінно змінюють культурне життя суспільства. Історія туризму в Україні яскраво демонструє зв’язок між державною політикою та змінами в туристичній сфері, між бізнесом та відпочинком, дає можливість прогнозувати кількісні та якісні зміни туристичних потоків.

Тестові завдання для 1-4 курсів
Саме вихованню почуття національної гідності нових громадян незалежної України за її величезний внесок у скарбницю світової культури слугуватиме курс “Історія українського іконопису”. Студенти повинні глибоко вивчати, добре знати основні аспекти іконознавства. Основною метою курсу є вивчення духовної природи ікони, її відмінності від інших видів малярства, історії української ікони, техніки малювання ікон. Виявлення, облік та збереження пам’яток іконографії, їх дослідження і пропаганда є важливим завданням при написанні курсових та дипломних робіт студентами. Вивчення курсу “Історія українського іконопису” має велике науково-пізнавальне й виховне значення.

Щоб по-справжньому любити мистецтво рідного краю, його треба добре знати. Це знання не лише підносить і звеличує людину, розширює її світогляд, воно є своєрідним містком, що єднає покоління минулі з поколіннями нинішнім й прийдешніми. Саме вихованню почуття національної гідності нових громадян незалежної України за її величезний внесок у скарбницю світової культури слугуватиме курс “Історія українського образотворчого мистецтва ”. Студенти повинні глибоко вивчати, добре знати основні аспекти українського образотворчого мистецтва.

тест для студентів 4-го курсу за спеціалізаціїю історія та краєзнавчий туризм інституту історичної освіти
Призначений для студентів ІІІ курсу Інституту історичної освіти

Призначений для студентів Інституту історичної освіти ІV курсу навчання
Призначений для студентів Інституту історичної освіти ІV курсу навчання

Даний курс є частиною блоку допоміжних історичних дисциплін. Його метою є вивчення вітчизняних і зарубіжних монет, як особливого культурного феномену. Засвоївши матеріал лекцій, студенти отримають уявлення про найістотніші особливості розвитку монетарної системи, про культурні традиції, на базі котрих вони виникали, про яскраві події та долі людей, що відбилися в історії тих чи інших монет. Особливе місце у змісті курсу відведено проблемам: «монети як соціокультурний феномен», «монета і її сприйняття в суспільстві», «монети як історичні пам’ятки».


Сучасна експертиза культурних та історичних цінностей – це процес немислимий без застосування сукупності різноманітних знань із мистецтвознавства, музеєзнавства, спеціальних галузей історичної науки, що використовуються в професійній експертній практиці для ідентифікації, атрибуції та оцінки історичних і культурних цінностей і відображені в спеціальній літературі.

Розвиток ідеї національного відродження і підйом на якісно новий рівень краєзнавчо-народознавчої діяльності і туризму потрібно сьогодні розглядати як об’єктивну потребу суспільства поєднати навчання і виховання студентської і учнівської молоді із культурно-духовним відродженням народу, із підготовкою підростаючого покоління до суспільно корисної трудової діяльності у складних соціально-економічних умовах розбудови державності України.

Одним з найважливіших завдань курсу «Організація краєзнавчого туризму» є залучення до вивчення історико-культурної спадщини народу України, зокрема створення “краєзнавчого образу” конкретної території, під час якого студентська молодь одержує знання про організаційно-методичний підхід до вивчення матеріальної і духовної культури конкретного краю, відкриття його краси і неповторності, усвідомлення своєї причетності до історії, сучасності і майбутнього України, свого народу.

Вивчення дисципліни покликане сприяти формуванню у студентів необхідних теоретичних і практичних навичок в організації туристично - краєзнавчої роботи.

Навчальний курс має на меті ознайомити студентів з станом і перспективами розвитку краєзнавчого туризму в Україні, відомостями про історико-культурні ресурси в регіонах України, рекреаційно-туристичною діяльністю, організаційно-правовим та економічним забезпеченням організації краєзнавчого туризму.