Дисципліна "Вступ до спеціальності. Корекційна освіта і педагогічна деонтологія" для студентів І курсу. Наукової галузі 0101. Педагогічна освіта, напряму підготовки 6.010105. Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія

Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити майбутніх педагогів з дефектологією та деонтологією як наукою, яка вивчає особливості розвитку, навчання, виховання дітей з особливими потребами повноцінної; розкриває сутність дефектології та деонтології як самостійних галузей в системі педагогічних наук, їх зв’язок з іншими науками; ознайомлює майбутніх фахівців з основними категоріями дітей з психофізичними вадами, з системою спеціальних навчально-виховних закладів для них, акцентує увагу на особливостях навчально-виховної роботи з різними категоріями дітей, які мають відхилення в розвитку; розкриває вплив фахівця-дефектолога на усвідомлення сімейних проблем, соціально-реабілітаційні аспекти деонтології.

курс "Дошкільна тифлопедагогіка" читається студентам 2 курсу, спеціальності:"Тифлопедагогіка і спеціальна психологія" Тема "Загальні засади дошкільної тифлопедагогіки" III варіанти, в кожному варіанті по 10 запитань.
Курс "Загальна та спеціальна психодіагностика психічного розвитку" читається студентам 3 курсу, спеціальності:"Тифлопедагогіка і спеціальна психологія". Тема:"Основи загальної та спеціальної психодіагностики", III варіанти, в кожному по 10 запитань.
Мета і завдання навчальної дисципліни: розкриття науково-теоретичних основ процесу навчання і виховання дітей з інтелектуальною недостатністю, озброєння студентів знаннями про тенденції та особливості суспільної допомоги дітям на різних етапах розвитку людського суспільства, формування фундаментальних понять про досягнення теорії і практики спеціального навчання цієї категорії дітей і на цій основі розвиток культури педагогічної майстерності майбутніх вчителів; ставлення до дітей з інтелектуальною недостатністю в різні історичні епохи, передісторію виникнення елементарних форм суспільної допомоги цим дітям, розкриття основних етапів розвитку суспільної допомоги недоумкуватим і вчення про недоумкуватість, як особливий стан психічного недорозвитку, загальна характеристика основних етапів зарубіжної олігофренопедагогіки та аналіз економічних, політичних, медичних та соціально-педагогічних чинників, історія виховання і навчання цих дітей в Росії та в Україні у дореволюційний період, характеристика основних етапів розвитку теорії і практики виховання і навчання дітей в СРСР

Мета і завдання навчальної дисципліни: вивчення закономірностей корекційного навчання і виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку з метою забезпечення необхідного якісного рівня професійної підготовки корекційного педагога, здатного відповідно до актуальних завдань психокорекційної педагогічної науки та практики творчо і продуктивно розв’язувати комплексні корекційно-розвиткові та педагогічно-виховні проблеми корекційного навчання, особистісного становлення, соціалізації осіб з порушеннями психофізичного розвитку; забезпечення студентів знаннями з теорії та практики роботи з дітьми, які мають у структурі розвитку інтелектуальні порушення, формування у студентів категоріальних понять психокорекційної педагогіки на основі вивчення історії та науково-практичної логіки їхнього становлення, стимулювання студентів до активної аналітико-пошукової роботи, спрямованої на визначення ефективних шляхів подолання наслідків інтелектуальних порушень у дітей, навчання моделюванню, здійсненню та організації системи спеціальної допомоги дітям в діапазоні від раннього до дошкільного, від дошкільного до шкільного, від шкільного до юнацького віку.
Мета і завдання навчальної дисципліни: озброїти студентів теоретичними знаннями і практичними навичками з даного курсу та уміннями застосовувати їх на практиці, студенти мають оволодіти міцними знаннями, уміннями та навичками виховання та перевиховання осіб з мовленнєвими вадами, а також попередження у них мовленнєвих порушень.
Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з корекційною методикою подолання психомоторних, сенсорних, мовленнєвих порушень у поєднанні з музикою та словом, що забезпечує ефективний вплив у подоланні психофізичних і мовленнєвих порушень у дітей в системі корекційно-розвивальної, реабілітаційної роботи.
Мета і завдання навчальної дисципліни: озброїти студентів теоретичними знаннями основ образотворчого мистецтва; розкрити специфіку розвитку образотворчої діяльності дітей з інтелектуальною недостатністю; розвивати у студентів образотворчу діяльність, дати поняття про її види та теоретичні знання з таких розділів: декоративне малювання, малювання з натури та тематичне малювання; озброїти студентів практичними вміннями і навичками з усіх розділів методики викладання образотворчої діяльності в корекцій школі; показати шляхи і прийоми навчання образотворчій діяльності дітей з інтелектуальною недостатністю в залежності від їх індивідуальних особливостей; розкрити корекційно-виховну спрямованість навчання образотворчій діяльності дітей з інтелектуальною недостатністю; розкрити специфіку реалізації загально-дидактичних принципів навчання (свідомості, активності, науковості, доступності, наочності, індивідуального та диференційованого підходу) на уроках з образотворчого мистецтва.
Тема: Симптоми психічних порушень.
Завдань - 26.
Дисципліна для студентів І курсу. Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта. Спеціальність: 6.01010501 Корекційна освіта (сурдопедагогіка).
Мета і завдання навчальної дисципліни: озброїти студентів теоретичними і практичними навичками навчання учнів корекційних закладів ручної праці і розкрити специфіку навчання ручної праці в корекційних закладах, дати студентам певні теоретичні знання з основних розділів методики ручної праці, показати прийоми навчання розумово відсталих учнів в залежності від їх типологічних і індивідуальних особливостей, розкрити завдання виховання учнів корекційних закладів у процесі навчання їх ручній праці, сформувати вміння виконувати трудові операції, уміння, розробляти та проводити уроки ручної праці та інші форми навчання та позакласної роботи.

Мета і завдання навчальної дисципліни: переструктурування життєвого стереотипу та ціннісних установок батьків дітей-інвалідів; створення сприятливого психоемоційного клімату в родинах дітей з відхиленнями у розвитку, формування позитивних установок в свідомості батьків; реконструкцію батьківсько-дитячих взаємовідносин; оптимізацію подружніх і внутрішньо-сімейних взаємовідносин; гармонізацію міжособистісних відносин між парою, матері - з хворою дитиною і членами родини, членами родини та іншими (сторонніми) особами; корекцію неадекватних поведінкових та емоційних реакцій батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом; особистісний ріст кожного учасника в процесі корекційних занять.
Мета і завдання навчальної дисципліни: формувати психологічний світогляд в області спеціальної психології: уявлення про закономірності та первинності порушення в психічному розвитку дитини, їх параметрах і компонентах. Здійснювати теоретичне опрацювання концепцій порушеного розвитку людини; визначати особливості психічної сфери дітей і підлітків у відповідності до клінічної картини основного дефекту.
Мета і завдання навчальної дисципліни: озброїти студентів теоретичними і практичними навичками навчання учнів кореційних закладів соціально-побутовому орієнтування; розкрити специфіку навчання СПО в корекційних закладах, озброїти студентів практичними навичками і вміннями з усіх розділів методики; показати шляхи і прийоми навчання СПО розумово відсталих учнів в залежності від вікових та індивідуальних особливостей, розкрити завдання виховання учнів корекційних закладів у процесі навчання.
 
Мета і завдання навчальної дисципліни: озброїти студентів теоретичними знаннями і практичними навичками навчання учнів корекційних закладів української мови; розкрити специфіку навчання української мови в корекційних закладах, дати студентам певні теоретичні знання з основних розділів методики мови, озброїти студентів практичними вміннями і навичками з усіх розділів методики, показати шляхи і прийоми навчання розумово відсталих учнів в залежності від їх типологічних і індивідуальних особливостей, розкрити завдання виховання учнів корекційних закладів у процесі навчання їх української мови.
Дисципліна "Тифлопедагогіка" для студентів ІІ курсу. Наукова галузь 0101. Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010105. Корекційна освіта.Спеціальність: "Тифлопедагогіка і спеціальна психологія".
ІІІ варіанти, в кожному по 10 завдань.