Дисципліна "Робочі машини" передбачає вивчення технологічних та транспортних машин, складається з 2 кредитів (72 години).  

Метою навчальної дисципліни є формування технічно й технологічно освіченої особистості, підготовленої до активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного та інформаційного суспільства як майбутніх вчителів трудового навчання. Метою вивчення технологій виробництва конструкційних матеріалів є: формування системних професійних, соціально значимих знань і вмінь, необхідних майбутнім учителям трудового навчання для організації навчально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах; озброєння студентів знаннями про сучасні конструкційні матеріали й способами їх виробництва, про основні напрямки науково-технічного прогресу в галузі розробки нових із завчасно заданими властивостями, про сукупність методів зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, методів чи способів виготовлення, які здійснюються в процесі виробництва продукції. Реалізація завдань поданої дисципліни зводиться до забезпечення умов, при яких студенти успішно засвоять ключові наукові поняття, основні положення теорії з усіх аспектів виробництва конструкційних матеріалів, акумульовані різними галузями наукового знання; опанують зв’язки науки і виробництва; оволодіють комплексом знань й умінь, необхідних для глибокого засвоєння матеріалу спеціальних дисциплін та розв’язування навчальних задач; розширять політехнічний світогляд, набудуть компетенцій, ерудиції, що дасть можливість майбутньому вчителю збагачувати уроки трудового навчання в основній школі політехнічним змістом, а також для комплексного керівництва гуртковою роботою