Розвиток ідеї національного відродження і підйом на якісно новий рівень краєзнавчо-народознавчої діяльності і туризму потрібно сьогодні розглядати як об’єктивну потребу суспільства поєднати навчання і виховання студентської і учнівської молоді із культурно-духовним відродженням народу, із підготовкою підростаючого покоління до суспільно корисної трудової діяльності у складних соціально-економічних умовах розбудови державності України.

Одним з найважливіших завдань курсу «Організація краєзнавчого туризму» є залучення до вивчення історико-культурної спадщини народу України, зокрема створення “краєзнавчого образу” конкретної території, під час якого студентська молодь одержує знання про організаційно-методичний підхід до вивчення матеріальної і духовної культури конкретного краю, відкриття його краси і неповторності, усвідомлення своєї причетності до історії, сучасності і майбутнього України, свого народу.

Вивчення дисципліни покликане сприяти формуванню у студентів необхідних теоретичних і практичних навичок в організації туристично - краєзнавчої роботи.

Навчальний курс має на меті ознайомити студентів з станом і перспективами розвитку краєзнавчого туризму в Україні, відомостями про історико-культурні ресурси в регіонах України, рекреаційно-туристичною діяльністю, організаційно-правовим та економічним забезпеченням організації краєзнавчого туризму.