Справжнє пізнання народу, його походження, етнічного розвитку, традиційної культури, закономірностей етнодинаміки, а відтак сучасного демографічного стану неможливе без комплексного вивчення цілої низки спеціалізованих народознавчих наук. Серед них чильне місце посідає етнічна демографія – наукова дисципліна, що знаходиться на перетині етнографії та демографії і досліджує етнічні аспекти відтворення та динаміки чисельності народонаселення.

Процеси державотворення і національного відродження в незалежній Україні, на теренах якої проживають представники понад 130 національностей, переконують, що запорукою миру, стабільності міжетнічних і міжнаціональних стосунків є проведення зваженої етнонаціональної політики. Ефективність її впровадження можлива лише за умови глибокого знання історії заселення, формування етнічного складу населення кожного регіону, його культури, традицій, звичаїв, які утвердилися протягом тривалого часу і становлять основу історичної пам’яті, а також творчого використання позитивного досвіду взаємодії міграційних і етнонаціональних процесів разом з врахуванням негативних уроків, накопичених протягом кількох століть на регіональних рівнях.

Пропонована програма курсу ставить перед собою завдання: ознайомлення студентів з картиною демографічного руху окремого етносу або групи народів у минулому і тепер; визначити закономірності та суттєві чинники, що впливають на зміну сучасної етнодемографічної ситуації; формувати свідомість і творчу активність майбутніх вчителів.