Допомогти з Search courses

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є формувати у студентів четвертого курсу іншомовну комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції на відповідних рівнях: аудіювання С1.2; говоріння: діалогічне мовлення – С1.2;монологічне мовлення – С2.1; читання – С2; письмо – С1.2.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є:

- формувати англомовну комунікативну компетенцію для досягнення рівня С1-С2 у відповідних видах мовленнєвої діяльності;

- формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв'язку з іншими компетенціями;

- формувати у студентів адекватну самооцінку власної іншомовної діяльності;

- формувати у студентів професійну компетенцію шляхом залучення до виконання професійно орієнтованих завдань;

- формувати позитивне ставлення до оволодіння мовою і культурою англомовного світу;

- формування вмінь міжособистісного спілкування, необхідних у навчальному середовищі та за його межами;

 - удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів;

- користуватися англійською мовою на відповідному рівні у професійних, наукових та інших цілях;

- використовувати соціокультурні знання в іншомовній комунікації;

- розвивати у студентів здатність до самооцінки.

 

Метою курсу “Практика усного та писемного мовлення англійської мови” є вдосконалення усних та писемних мовленнєвих навичок та вмінь студентів.

Завдання курсу:

-         методичні: розвиток навичок та вмінь творчо оволодіти усним та писемним мовленням у різних комунікативних сферах та ситуаціях спілкування;

-         пізнавальні:використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; подальше розширення словникового запасу студентів та інтенсивна активізація лексичних одиниць, що було надбано на попередніх етапах навчання;

-         практичні: практичне застосування набутих філологічних знань;використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; розвиток навичок реферування.

Модуль до програми навчання 1 курсу Факультету інземної філології з навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення"

Навчальна дисципліна "Історія англійської мови" посідає одне з провідних місць в системі професійної підготовки майбутнього викладача англійської мови, так як дозволяє пояснити з наукової точки зори її сучасний стан та простежити взаємозв'язок мови з історичними подіями, які вплинули на процес її розвитку.
Мета навчальної дисципліни "Історія англійської мови" полягає у формуванні лінгвістичної компетенції і міжкультурної свідомості у майбутніх фахівців.
Завдання даної навчальної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурних знань зі спеціальності.

Мета курсу полягає у розвитку та формуванні в студентів вмінь і навичок правильно реалізувати мовно-стилістичні засоби в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях , розвивати навички і вміння інтерпретації мовних явищ різних рівнів, що несуть додаткову, конотативну інформацію, логічного , емоційного, естетичного , та іншу характеристику, розкривати імпліцитну інформацію, а також розвивати навички і вміння у студентів.

English lexicology is one of the most complex fields in the English language studies that aims at examining the processes of word-formation in English as well as the evolution of its vocabulary and, in case of such branch of lexicology as lexicography, the composition of English dictionaries. In plain language, lexicology is the study of the meaning and uses of words.

The aim of the course is to familiarize students with the fundamentals of English lexicology and to provide them with a profound understanding of the main problems associated with English vocabulary. Having completed the given course, students are expected to broaden their linguistic horizons and to become more word-conscious.

Практичний курс перекладу з англійської мови на українську є невід’ємною частиною філологічної підготовки студентів Інституту іноземної філології НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Метою курсу є формування іншомовної комунікативної, лінгвістичної і соціокультурнї компетенції на відповідних рівнях: аудіювання – С1.1; говоріння: діалогічне мовлення – С1.1, монологічне мовлення – С1.2; читання – С1.2; письмо – С1.1. Студент  повинен у всіх видах мовленнєвої діяльності досягнути рівня “компетентного користувача” іноземною мовою (С1) – це рівень визначений Комітетом з питань освіти при Раді Європи, набувати специфічної перекладацької компетенції.

 Метою курсу “Практика усного та писемного мовлення англійської мови” є вдосконалення усних та писемних мовленнєвих навичок та вмінь студентів.

Завдання курсу:

-         методичні: розвиток навичок та вмінь творчо оволодіти усним та писемним мовленням у різних комунікативних сферах та ситуаціях спілкування;

-         пізнавальні:використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; подальше розширення словникового запасу студентів та інтенсивна активізація лексичних одиниць, що було надбано на попередніх етапах навчання;

-         практичні: практичне застосування набутих філологічних знань;використання мови як засобу підвищення загальноосвітнього та професійного рівня студентів; розвиток навичок реферування.

Основні компетенції студентів ІV курсу реалізується в такий засіб: 

-       здатність та готовність студента здійснювати текстову діяльність мовою, що вивчається;

-         здатність до адекватної взаємодії з представниками інших культур та соціумів;

-         розкриття індивідуального потенціалу студента реалізується в ході його спеціалізації засобами мови.

Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретична граматика англійської мови” є формування цілісного уявлення про основи граматичного ладу англійської мови, найважливіші напрямки та методи його дослідження у світлі основних принципів сучасного системного мовознавства.