Допомогти з Search courses

Метою викладання курсу “Етичні і психологічні аспекти перекладу” є забезпечення професійної поведінки перекладача/тлумача, озброєння студентів системою знань поведінки та правил етичного коду перекладачів, а також сформування базових уявлень про психолінгвістику, знайомство з новітніми досягненнями в області психолінгвістичних досліджень, ознайомлення студентів з теоретичними доробками в області психолінгвістики та теорії комунікації, систематичний виклад основних психологічних проблем перекладу, засвоєння студентами основних понять та термінології. Курс має на меті ознайомлення студентів із специфікою морально-етичних правил поведінки перекладача в моделюючих ситуаціях, навчання майбутнього перекладача визначати коло проблем психологічного характеру, що виникають в процесі перекладу, та усувати їх.  

Мета навчальної дисципліни – формування лінгвістичної компетенції студентів, необхідної для здійснення комунікації у межах тем, що визначаються програмою, розвиток умінь практичного застосування набутих знань, навичок і вмінь в усному та писемному мовленні, формування розуміння та вміння диференціювати відтінки значень зазначених граматичних структур, розвиток уміння вживати визначені граматичні структури в мовленні відповідно до вимог комунікативної ситуації, формування цілісної системи знань лінгвістичної системи англійської мови.

Завдання навчальної дисципліни:

1) навчитися систематизувати матеріал про частини мови (іменник, артикль, займенник, прислівник, прикметник, прийменник, видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані);

2) зрозуміти та навчитися пояснювати комунікативні функції граматичних структур, що вивчаються;

3) розвивати вміння вільно вживати граматичні структури в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативних функцій в межах тем, що вивчаються;

4) навчитися правильно будувати речення різних комунікативних типів.

Програма навчальної дисципліни

 1. Parts of Speech.
 2. The noun.
 3. The article.
 4. The Verb.
 5. Tenses in Active Voice.
 6. The Passive Voice.
 7. The Adjective and the Adverb.
 8. Sequence of Tenses.
 9. Direct and Indirect Speech.
 10. The Pronoun.
 11. The numeral.

Бібліографія:

 1. Каушанская В. Л. Грамматика английского языка. – Москва: Страт, 2006. – 319 с.
 2. Каушанская В. Л. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – Москва: Страт, 2000. – 216 с.
 3. Thomson A. J. A Practical English Grammar. – Oxford University press, 2003. – 383 p.
 4. Longman New Round-up 5. English Grammar Practice. – Pearson Education. – England, 2011. – 208 p.
 5. Longman New Round-up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education. – England, 2011. – 257 p.